ium/IUM_06.Jenkins-2.ipynb
2021-04-19 11:45:28 +02:00

11 KiB

Jenkins II

Plan na dziś

 1. Multibranch pipeline
 2. Pluginy
 3. Zadania

Multibranch pipeline

 • Multibranch Pipeline to rodzaj projektu na Jenkinsie, który automatycznie obsługuje wiele gałęzi (branch) w repozytorium
 • W dominującym dziś sposobie utrzymywania i rozwoju kodu możemy wyróżnić:
  • gałąź główną (master branch) - tutaj znajduje się aktualna, gotowa do wydania (opulbikowania/wdrożenia) wersja kodu
  • gałęzie typu develop/feature/release/hotfix itp. (tutaj przystępne wyjaśnienie czym się różnią), na których rozwijamy nasz kod/wprowadzamy nowe funkcjonalności/przygotowujemy wersje gotowe do włączenia do gałęzi master, naprawiamy błędy.
 • Gałęzi może być sporo i każdą z nich musimy przetestować, najlepiej automatycznie, przed zmergowaniem jej do gałęzi master
 • Świetnie nadaje się do tego własnie Multibranch pipeline
 • Nawet, jeśli pracujemy tylko na dwóch gałęziach jednocześnie (master i jedna dodatkowa) to i tak warto go zastosować
 • Projekt typu Multibranch pipeline automatycznie stworzy pod-projekty (joby) dla każdego (chyba, że ustawimy filtry) brancha znalezionego w podanym przez nas repozytorium

Multibranch pipeline cd.

 • Żeby utworzyć projektu typu Multibranch, wybierz ten rodzaj przy tworzeniu projektu
 • Przy konfiguracji musimy jedynie podać namiary na repozytorium, w którym Jenkins ma szukać naszych branchy.
 • Robimy to w polu "Branch Sources". Możemy tutaj wybrać "git" albo "gitea"

Multibranch pipeline cd.

 • Wybranie "gitea" ułatwi nam wybór repozytorium i doda informację o statusie builda w interfejsie Gitea oraz link z Jenkinsa do odpowiedniego brancha w Gitea

Multibranch pipeline cd.

 • Po zapisaniu konfiguracji Jenkins utworzy joby dla każdej gałązi znalezionej w repozytorium.
 • Żeby ograniczyć branche, dla których mają powstać projekty, możesz użyć "Behaviours" -> "Add" -> "Filter by name":
 • Zwróć uwagę:
  • Konfigurować można tylko główny projekt
  • Jeśli chcesz, żeby konfiguracja projektu Jenkinsowego dla danego brancha była inna niż dla pozostałych, musisz po prostu wprowadzić zmiany w Jenkinsfile na danym branchu.
  • Z założenia jednak, konfiguracja powinna być wspólna
  • W przypadku kopiowania artefaktów z projektu typu multibranch musisz w nazwie projektu źródłowego, z którego kopiujesz artefaky, zawrzeć również nazwę brancha, w fomracie: nazwa-projektu/nazwa-brancha, np.:
   copyArtifacts filter: '*', projectName: 'multibranch-hello-world/experiments/'
   

Pluginy

Git parameter plugin

 • https://plugins.jenkins.io/git-parameter/
 • Dodaje parametr umożliwiający wybranie m.in. brancha z repozytorium
   gitParameter branchFilter: 'origin/(.*)', defaultValue: 'master', name: 'BRANCH', type: 'PT_BRANCH'
  

Email extension plugin

 • https://plugins.jenkins.io/email-ext/
 • Umożliwia wysłanie emaila, np. z powiadomieniem o zakończonym buildzie
  emailext body: 'Test Message', subject: 'Test Subject', to: 'test@example.com'
  
 • Microsoft Teams ma swój własny plugin do powiadomień (https://plugins.jenkins.io/Office-365-Connector/), ale jest on zablokowany od strony Teams przez administratorów
 • Na szczęście, kanały Teams mają swój adres email. Adres stworzonego przeze mnie kanału "Powiadomienia z Jenkins" na naszej grupie zajęciowej: 26ab8f35.uam.onmicrosoft.com@emea.teams.ms
 • Wysłanie na niego wiadomości email spowoduje pojawienie się jej na tym kanale

Zadanie 1 [8 pkt]

 1. Stwórz na Jenkins projekt typu Multibranch pipeline o nazwie s123456-training Projekt ten powinien przeprowadzać trenowanie modelu korzystając z kodu przygotowanego na poprzednich zajęciach. Trenowanie powinno odbywać się wewnątrz kontenera docker. [2pkt]
 2. Projekt powinien odpalać się automatycznie po zakończonym budowaniu projektu s123456-create-dataset i kopiować z niego zbiór danych [1pkt]
 3. Po zakończeniu trenowania powstały model powinien zostać zarchiwizowany [1pkt]
 4. Trenowanie modelu potrafi zająć bardzo dużo czasu. Sprawdzanie co 10 minut, czy już się zakończyło, to zły pomysł. Dodaj powiadomienie (wysyłane przez email na Teamsowy kanał "Powiadomienia z Jenkins") o zakończonym jobie zawierające rezultat (Status builda - successfull, failed, aborted itd) [2pkt]
 5. Dodaj parametr umożliwiający przekazanie do skryptu trenującego parametrów trenowania. Najprościej zrobić to dodając parametr typu String i doklejać jego wartość do wywołania skryptu trenującego. [8pkt]

Zadanie 2 [18pkt]

 1. Stwórz na Jenkins projekt typu Multibranch pipeline o nazwie s123456-evaluation. Projekt ten będzie przeprowadzał ewaluację modelu stworzonego w s123456-training na danych ze zbioru trenującego [1pkt]
 2. Ewaluacja polega na wyliczeniu zbiorczych metryk (1-3 metryki) na zbiorze testującym (np. Accuracy, Micro-avg precission/recall, F1, RMSE - patrz [wykład 4. "Metody ewaluacji"])(https://git.wmi.amu.edu.pl/AITech/aitech-uma/src/branch/master/wyk/04_Metody_ewaluacji.ipynb) z przedmiotu Uczenie Maszynowe), zapisaniu metryk(i( do pliku i zarchiwizowaniu go [4 pkt]
 3. W celu śledzenia zmian wartości metryk, zapisuj wartości kumulatywnie w jednym pliku. Żeby to osiągnąć można:
  - zapisywać metryki w ścieżce zewnątrznej w stosunku do Jenkinsa (w innym przypadku mogą zostać nadpisane np. podczas checkout repozytorium) - tej opcji nie wykorzystamy
  - dopisywać metrykę do końca pliku skopiowanego z artefaktów poprzedniego builda (należy uczynić kopiowanie tego artefaktu opcjonalnym, żeby pierwszt build na danym branchu nie "wywalił się" przy próbie skopiowania artefaktów z nieistniejącego joba) [3 pkt]
  
 4. Mając skumulowane wartości metryk z wszystkich dotychczasowych buildów, stwórz wykres: na osi X numer builda, na osi Y wartość metryk(i). [3 pkt] Możesz w tym celu użyć:
  • pluginu plot
  • Matplotlib - biblioteka pythonowa - w tym przypadku archiwizuj wygenerowany obrazek z wykresem
  • Gnuplot - w tym przypadku archiwizuj wygenerowany obrazek z wykresem
 5. Projekt powinien odpalać się automatycznie po zakończonym trenowaniu i kopiować model z artefaktów [1pkt]
 6. Dane testujące powinny być skopiowane z projektu s123456-create-dataset [1pkt]
 7. Dodaj parametry umożliwiające wybór:
  • gałęzi (branch) projektu s123456-training z której ma być skopiowany model. Można by tutaj użyć prostego parametru typu String, ale użyh łatwiejszego (w użytkowaniu) parametru typu "Git parameter" (patrz wyżej)[2pkt]
  • numeru builda projektu s123456-training ("Build selector for Copy artifact", patrz zajęcia 3.) [1pkt]
 8. Ewaluacja modelu potrafi zająć dużo czasu. Sprawdzanie co 10 minut, czy już się zakończyła, to zły pomysł. Dodaj powiadomienie o zakończonej ewaluacji zawierające status builda oraz wynik ewaluacji (wartość obliczonej metryki) [2pkt]