Go to file
2024-02-15 20:34:18 +01:00
README.md Initial commit 2024-02-15 20:34:18 +01:00
test.py Initial commit 2024-02-15 20:34:18 +01:00

REST API na środoiwsku AWS Lambda i DynamoDB

Konfiguracja

Poradnik jak skonfigurować środowisko można znaleźć pod adresem: https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/http-api-dynamo-db.html

Kod

Poniżej znajduje się kod funkcji Lambda, która obsługuje zapytania HTTP i komunikuje się z bazą danych DynamoDB - wykonany na potrzebę zadania z przedmiotu Chmury obliczeniowe (zad. 6.2)

import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import {
 DynamoDBDocumentClient,
 PutCommand,
 GetCommand,
 DeleteCommand,
} from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
import { randomUUID } from 'crypto';

const client = new DynamoDBClient({});
const dynamo = DynamoDBDocumentClient.from(client);
const tableName = "posts";

const DB = {
 async create({ userId, title, body }) {
  const id = randomUUID();
  await dynamo.send(
   new PutCommand({
    TableName: tableName,
    Item: { id, userId, title, body },
   })
  );
  return await DB.get(id);
 },
 async get(id) {
  return (await dynamo.send(
   new GetCommand({
    TableName: tableName,
    Key: { id },
   })
  ))?.Item;
 },
 async update(id, { userId, title, body }) {
  await dynamo.send(
   new PutCommand({
    TableName: tableName,
    Item: { id, userId, title, body },
   })
  );
  return await DB.get(id);
 },
 async delete(id) {
  _result = await DB.get(id);
  await dynamo.send(
   new DeleteCommand({
    TableName: tableName,
    Key: { id },
   })
  );
  return _result;
 },
}

export const handler = async (event, context) => {
 let body;

 try {
  switch (event.routeKey) {
   case "POST /":
    body = await DB.create(JSON.parse(event.body));
    break;
   case "DELETE /{id}":
    body = await DB.delete(event.pathParameters.id);
    break;
   case "GET /{id}":
    body = await DB.get(event.pathParameters.id);
    break;
   case "PUT /{id}":
    body = await DB.update(event.pathParameters.id, JSON.parse(event.body));
    break;
   default:
    throw new Error(`Unsupported route: "${event.routeKey}"`);
  }

  return {
   statusCode: 200,
   headers: { "Content-Type": "application/json" },
   body: JSON.stringify(body),
  };
 } catch (err) {
  return {
   statusCode: 400,
   body: JSON.stringify(err.message),
  };
 }
};