ium_464953/zad1.ipynb
2024-03-20 00:50:15 +01:00

49 KiB
Raw Blame History

Zadanie 2 [5pkt]

Wybierz jeden z ogólnodostępnych zbiorów danych. Będziesz na nim pracował do końca roku (oczywiście, zbiór można zmienić w trakcie, ale będzie się to wiązało z powtarzeniem pewnych działań, co prawdwa niezbyt kosztownych, ale jednak).

Zbiór powinien być:

Napisz skrypt, który:

 1. Pobierze wybrany przez Ciebie zbiór
 2. Jeśli brak w zbiorze gotowego podziału na podzbiory train/dev/test, to dokona takiego podziału
 3. Zbierze i wydrukuje statystyki dla tego zbioru i jego podzbiorów, takie jak np.:
 • wielkość zbioru i podzbiorów
 • średnią, minimum, maksimum, odchylenia standardowe, medianę wartości poszczególnych parametrów)
 • rozkład częstości przykładów dla poszczególnych klas
 1. Dokona normalizacji danych w zbiorze (np. normalizacja wartości float do zakresu 0.0 - 1.0)
 2. Wyczyści zbiór z artefaktów (np. puste linie, przykłady z niepoprawnymi wartościami)

Skrypt możesz napisać w swoim ulubionym języku. Jedyne ograniczenie: ma działać pod Linuxem Wygodnie będzie stworzyć zeszyt Jupyter w tym celu (choć nie jest to konieczne) Stwórz na wydziałowym serwerze git (http://git.wmi.amu.edu.pl/) repozytorium "ium_nrindeksu" i umieść w nim stworzony skrypt Link do repozytorium wklej do arkusza ze zbiorami: https://uam.sharepoint.com//r/sites/2024SL06-S4IN01-F01005LABInynieriauczeniamaszynowego-Grupa11/Materiay%20z%20zaj/IUM-2024.xlsx?d=w23a1cad8c73a4fe183404d1b0671af36&csf=1&web=1&e=zUvrxN

!pip install kaggle
Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
Collecting kaggle
 Downloading kaggle-1.6.6.tar.gz (84 kB)
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 84.6/84.6 kB 1.9 MB/s eta 0:00:00a 0:00:01
[?25h Preparing metadata (setup.py) ... [?25ldone
[?25hRequirement already satisfied: bleach in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from kaggle) (5.0.1)
Requirement already satisfied: certifi in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from kaggle) (2022.9.14)
Requirement already satisfied: python-dateutil in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from kaggle) (2.8.2)
Collecting python-slugify (from kaggle)
 Downloading python_slugify-8.0.4-py2.py3-none-any.whl.metadata (8.5 kB)
Requirement already satisfied: requests in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from kaggle) (2.28.1)
Requirement already satisfied: six>=1.10 in /usr/lib/python3/dist-packages (from kaggle) (1.16.0)
Requirement already satisfied: tqdm in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from kaggle) (4.64.1)
Requirement already satisfied: urllib3 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from kaggle) (1.26.12)
Requirement already satisfied: webencodings in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from bleach->kaggle) (0.5.1)
Collecting text-unidecode>=1.3 (from python-slugify->kaggle)
 Downloading text_unidecode-1.3-py2.py3-none-any.whl.metadata (2.4 kB)
Requirement already satisfied: charset-normalizer<3,>=2 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests->kaggle) (2.1.1)
Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests->kaggle) (3.4)
Downloading python_slugify-8.0.4-py2.py3-none-any.whl (10 kB)
Downloading text_unidecode-1.3-py2.py3-none-any.whl (78 kB)
  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 78.2/78.2 kB 3.3 MB/s eta 0:00:00
[?25hBuilding wheels for collected packages: kaggle
 Building wheel for kaggle (setup.py) ... [?25ldone
[?25h Created wheel for kaggle: filename=kaggle-1.6.6-py3-none-any.whl size=111949 sha256=7e53aec9a3b77513258bc4a5e64c8024f55ccc060eee29fae9b6a5dcdb06b381
 Stored in directory: /home/students/s464953/.cache/pip/wheels/46/aa/c3/b3e421522fb5acdd7c366a05c5fc80787615bdeed207e7f79b
Successfully built kaggle
Installing collected packages: text-unidecode, python-slugify, kaggle
 WARNING: The script slugify is installed in '/home/students/s464953/.local/bin' which is not on PATH.
 Consider adding this directory to PATH or, if you prefer to suppress this warning, use --no-warn-script-location.
 WARNING: The script kaggle is installed in '/home/students/s464953/.local/bin' which is not on PATH.
 Consider adding this directory to PATH or, if you prefer to suppress this warning, use --no-warn-script-location.
Successfully installed kaggle-1.6.6 python-slugify-8.0.4 text-unidecode-1.3
# Import bibliotek 

import os
import shutil
import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split
import requests
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
from kaggle.api.kaggle_api_extended import KaggleApi
#funkcja pobierająca plik 

def download_file(url, filename, destination_folder):
  # Wersja dla datasetów kaggle
  api = KaggleApi()
  api.authenticate()

  api.dataset_download_files('brunoalarcon123/top-200-spotify-songs-dataset', path='temp', unzip=True)

  # Wersja dla datasetów nie z kaggle
  # response = requests.get(url)
  # if response.status_code == 200:
  #   # Ścieżka do pliku w folderze docelowym
  #   filepath = os.path.join(destination_folder, filename)
  #   with open(filepath, 'wb') as f:
  #     f.write(response.content)
  #   print(f"Pobrano plik: {filename}")
  #   return filepath
  # else:
  #   print("Wystąpił błąd podczas pobierania pliku.")
# funkcja dzieląca zbiór

def split_dataset(data, test_size=0.2, val_size=0.1, random_state=42):
  #Podział na test i trening
  train_data, test_data = train_test_split(data, test_size=test_size, random_state=random_state)
  #Podział na walidacje i trening
  train_data, val_data = train_test_split(train_data, test_size=val_size/(1-test_size), random_state=random_state)
  
  return train_data, val_data, test_data
# Wyświetlanie statystyk zbioru 

def print_dataset_stats(data, subset_name):
  print(f"Statystyki dla zbioru {subset_name}:")
  print(f"Wielkość zbioru {subset_name}: {len(data)}")

  print("\nStatystyki wartości poszczególnych parametrów:")
  print(data.describe())

  for column in data.columns:
    print(f"Rozkład częstości dla kolumny '{column}':")
    print(data[column].value_counts())
    print("\n")
# Normalizacja danych 

def normalize_data(data):
  scaler = MinMaxScaler()
  numeric_columns = data.select_dtypes(include=['int', 'float']).columns
  scaler.fit(data[numeric_columns])
  df_normalized = data.copy()
  df_normalized[numeric_columns] = scaler.transform(df_normalized[numeric_columns])
  return df_normalized
#Czyszczenie danych 

def clean_dataset(data):
  data.dropna(inplace=True)
  data.drop_duplicates(inplace=True)
  return data
# main 

url = "https://www.kaggle.com/datasets/asaniczka/top-spotify-songs-in-73-countries-daily-updated?select=universal_top_spotify_songs.csv"
filename = "dataset.csv"
destination_folder = "datasets"

# Pobieranie jeśli nie ma już pobranego pliku
if len(os.listdir(destination_folder)) == 0:
  # Pobranie pliku
  filepath = download_file(url, filename, destination_folder)

  # Przeniesienie pobranego pliku do wskazanego folderu
  if filepath:
    print("Przenoszenie pliku do wskazanego folderu...")
    shutil.move(filepath, os.path.join(destination_folder, filename))
    print("Plik przeniesiony.")


# Wczytanie danych z pliku CSV
data = pd.read_csv("datasets/Spotify_Dataset_V3.csv", sep=";")

# Podział datasetu na zbiory treningowy, walidacyjny i testowy
train_data, val_data, test_data = split_dataset(data)

# Zapisanie podzielonych zbiorów danych do osobnych plików CSV
train_data.to_csv("datasets/train.csv", index=False)
val_data.to_csv("datasets/val.csv", index=False)
test_data.to_csv("datasets/test.csv", index=False)

# Wydrukowanie statystyk dla zbiorów
print_dataset_stats(train_data, "treningowego")
print("\n")
print_dataset_stats(val_data, "walidacyjnego")
print("\n")
print_dataset_stats(test_data, "testowego")

# Normalizacja i czyszczenie zbirów
train_data = normalize_data(train_data)
train_data = clean_dataset(train_data)
val_data = normalize_data(train_data)
val_data = clean_dataset(train_data)
test_data = normalize_data(train_data)
test_data = clean_dataset(train_data)
Statystyki dla zbioru treningowego:
Wielkość zbioru treningowego: 456354

Statystyki wartości poszczególnych parametrów:
        Rank  Danceability     Energy    Loudness \
count 456354.000000 456354.000000 456354.000000 456354.000000  
mean   100.358899    0.697782    0.652136  -5293.064991  
std    57.398624    0.133183    0.155760  2783.750842  
min     1.000000    0.073000    0.005000 -34475.000000  
25%    51.000000    0.617000    0.549000  -6825.000000  
50%    100.000000    0.719000    0.671000  -5206.000000  
75%    150.000000    0.793000    0.771000  -3875.000000  
max    200.000000    0.985000    0.996000  1509.000000  

     Speechiness  Acousticness Instrumentalness    Valence \
count 456354.000000 456354.000000   456354.000000 456354.000000  
mean    0.109976    0.230610     0.007728    0.523162  
std     0.096896    0.230671     0.055278    0.223983  
min     0.022000    0.000000     0.000000    0.032000  
25%     0.045000    0.048000     0.000000    0.356000  
50%     0.068000    0.152000     0.000000    0.521000  
75%     0.136000    0.349000     0.000000    0.696000  
max     0.966000    0.994000     0.956000    0.982000  

    Points (Total) Points (Ind for each Artist/Nat) 
count  456354.000000           456354.000000 
mean    100.641101             72.473544 
std     57.398624             54.254094 
min     1.000000             0.200000 
25%     51.000000             28.000000 
50%    101.000000             60.000000 
75%    150.000000            104.000000 
max    200.000000            200.000000 
Rozkład częstości dla kolumny 'Rank':
88  2428
57  2416
56  2416
83  2409
78  2407
   ... 
11  2161
1   2147
4   2129
13  2101
3   2060
Name: Rank, Length: 200, dtype: int64


Rozkład częstości dla kolumny 'Title':
Sunflower - Spider-Man: Into the Spider-Verse  2280
One Dance                    2107
Something Just Like This             1795
Shallow                     1750
Closer                      1745
                         ... 
Science Fiction                   1
Sweet Caroline                   1
Open It Up                     1
Lovin' Me (feat. Phoebe Bridgers)          1
You Don't Do It For Me Anymore           1
Name: Title, Length: 6954, dtype: int64


Rozkład częstości dla kolumny 'Artists':
Ed Sheeran          8532
Post Malone         5442
XXXTENTACION         4826
Billie Eilish        4786
Bad Bunny          4050
               ... 
Daði Freyr           1
Justin Bieber, -        1
Brent Faiyaz, Alicia Keys    1
CHVRCHES            1
NCT DREAM            1
Name: Artists, Length: 2849, dtype: int64


Rozkład częstości dla kolumny 'Date':
22/01/2022  254
05/01/2022  253
28/01/2022  249
07/01/2022  248
19/03/2022  247
       ... 
13/12/2020  162
26/12/2020  162
23/07/2017  160
04/02/2021  160
23/03/2020  158
Name: Date, Length: 2336, dtype: int64


Rozkład częstości dla kolumny 'Danceability':
0.795  4708
0.791  3910
0.671  3493
0.755  3417
0.807  3282
     ... 
0.223    1
0.270    1
0.185    1
0.204    1
0.373    1
Name: Danceability, Length: 726, dtype: int64


Rozkład częstości dla kolumny 'Energy':
0.771  2721
0.648  2632
0.522  2613
0.631  2508
0.726  2453
     ... 
0.120    1
0.981    1
0.162    1
0.096    1
0.220    1
Name: Energy, Length: 852, dtype: int64


Rozkład częstości dla kolumny 'Loudness':
-4368.00   1873
-6769.00   1795
-10109.00  1794
-6362.00   1751
-5599.00   1745
       ... 
-4455.00    1
-2886.00    1
-4446.00    1
-15.34     1
-1627.00    1
Name: Loudness, Length: 5090, dtype: int64


Rozkład częstości dla kolumny 'Speechiness':
0.032  11398
0.048   9246
0.036   8197
0.045   8167
0.034   7596
     ... 
0.515    1
0.314    1
0.388    1
0.888    1
0.399    1
Name: Speechiness, Length: 525, dtype: int64


Rozkład częstości dla kolumny 'Acousticness':
0.008  5145
0.003  4843
0.017  4482
0.002  4137
0.005  4012
     ... 
0.502    1
0.715    1
0.992    1
0.854    1
0.787    1
Name: Acousticness, Length: 942, dtype: int64


Rozkład częstości dla kolumny 'Instrumentalness':
0.000  399153
0.001   15897
0.002   5440
0.004   4680
0.003   4503
     ... 
0.153     1
0.468     1
0.736     1
0.295     1
0.939     1
Name: Instrumentalness, Length: 289, dtype: int64


Rozkład częstości dla kolumny 'Valence':
0.446  4102
0.437  3247
0.580  2704
0.494  2353
0.661  2238
     ... 
0.047    1
0.070    1
0.935    1
0.936    1
0.057    1
Name: Valence, Length: 933, dtype: int64


Rozkład częstości dla kolumny '# of Artist':
Artist 1  329460
Artist 2   89046
Artist 3   24054
Artist 4   6748
Artist 5   4185
Artist 6   1865
Artist 7    754
Artist 8    175
Artist 9    67
Name: # of Artist, dtype: int64


Rozkład częstości dla kolumny 'Artist (Ind.)':
Bad Bunny     11664
Ed Sheeran     8928
Post Malone     8057
J Balvin      7359
Drake        7067
          ... 
Wilbur Soot      1
Hayley Williams    1
Malik Monta      1
Kollegah        1
NCT DREAM       1
Name: Artist (Ind.), Length: 2115, dtype: int64


Rozkład częstości dla kolumny '# of Nationality':
Nationality 1  329460
Nationality 2   89046
Nationality 3   24054
Nationality 4   6748
Nationality 5   4185
Nationality 6   1865
Nationality 7    754
Nationality 8    175
Nationality 9    67
Name: # of Nationality, dtype: int64


Rozkład częstości dla kolumny 'Nationality':
United States   192533
United Kingdom   59024
Puerto Rico    53571
Canada       27768
Colombia      24259
          ... 
Bonaire        1
Senegal        1
Sri Lanka       1
Suecia         1
Azerbaijan       1
Name: Nationality, Length: 72, dtype: int64


Rozkład częstości dla kolumny 'Continent':
Anglo-America  222778
Latin-America  108347
Europe      103046
Asia        9688
Oceania      9319
Africa       2861
Unknown       315
Name: Continent, dtype: int64


Rozkład częstości dla kolumny 'Points (Total)':
113  2428
144  2416
145  2416
118  2409
123  2407
    ... 
190  2161
200  2147
197  2129
188  2101
198  2060
Name: Points (Total), Length: 200, dtype: int64


Rozkład częstości dla kolumny 'Points (Ind for each Artist/Nat)':
18.000000  5180
12.000000  4958
2.000000   4868
14.000000  4864
24.000000  4839
       ... 
19.250000    2
9.666667    1
55.333333    1
35.600000    1
4.250000    1
Name: Points (Ind for each Artist/Nat), Length: 476, dtype: int64


Rozkład częstości dla kolumny 'id':
0RiRZpuVRbi7oqRdSMwhQY  1805
6RUKPb4LETWmmr3iAEQktW  1795
7BKLCZ1jbUBVqRi2FVlTVw  1745
2VxeLyX666F8uXCJ0dZF8B  1742
7qiZfU4dY1lWllzX7mPBI3  1573
             ... 
5S7FewmYYyLNdMOfeEcB6P    1
6mPZVis3gEGSSR2rhxlehT    1
12VqHHz4wvVcnEdSivjLeQ    1
2O1qYJTA2BI5ypFFqEZhh4    1
4I39irD0xSyfRA099AsWow    1
Name: id, Length: 8521, dtype: int64


Rozkład częstości dla kolumny 'Song URL':
https://open.spotify.com/track/0RiRZpuVRbi7oqRdSMwhQY  1805
https://open.spotify.com/track/6RUKPb4LETWmmr3iAEQktW  1795
https://open.spotify.com/track/7BKLCZ1jbUBVqRi2FVlTVw  1745
https://open.spotify.com/track/2VxeLyX666F8uXCJ0dZF8B  1742
https://open.spotify.com/track/7qiZfU4dY1lWllzX7mPBI3  1573
                             ... 
https://open.spotify.com/track/5S7FewmYYyLNdMOfeEcB6P    1
https://open.spotify.com/track/6mPZVis3gEGSSR2rhxlehT    1
https://open.spotify.com/track/12VqHHz4wvVcnEdSivjLeQ    1
https://open.spotify.com/track/2O1qYJTA2BI5ypFFqEZhh4    1
https://open.spotify.com/track/4I39irD0xSyfRA099AsWow    1
Name: Song URL, Length: 8521, dtype: int64
Statystyki dla zbioru walidacyjnego:
Wielkość zbioru walidacyjnego: 65194

Statystyki wartości poszczególnych parametrów:
        Rank Danceability    Energy   Loudness  Speechiness \
count 65194.000000 65194.000000 65194.000000 65194.000000 65194.000000  
mean   100.435684   0.697871   0.652172 -5285.533729   0.109990  
std    57.438715   0.133125   0.155214  2794.797372   0.097208  
min    1.000000   0.150000   0.005000 -23023.000000   0.023000  
25%    51.000000   0.618000   0.548000 -6825.000000   0.044000  
50%   100.000000   0.719000   0.671000 -5211.000000   0.068000  
75%   150.000000   0.793000   0.771000 -3872.000000   0.135000  
max   200.000000   0.985000   0.989000  1509.000000   0.966000  

    Acousticness Instrumentalness    Valence Points (Total) \
count 65194.000000   65194.000000 65194.000000  65194.000000  
mean    0.230139     0.007433   0.523956   100.564316  
std    0.230539     0.053366   0.224228    57.438715  
min    0.000000     0.000000   0.032000    1.000000  
25%    0.048000     0.000000   0.356000    51.000000  
50%    0.152000     0.000000   0.524000   101.000000  
75%    0.348000     0.000000   0.697000   150.000000  
max    0.994000     0.919000   0.982000   200.000000  

    Points (Ind for each Artist/Nat) 
count           65194.000000 
mean             72.301296 
std              54.263761 
min              0.250000 
25%              28.000000 
50%              59.000000 
75%             103.000000 
max             200.000000 
Rozkład częstości dla kolumny 'Rank':
79   372
58   370
96   368
25   362
77   362
   ... 
29   286
48   285
3   285
193  284
144  268
Name: Rank, Length: 200, dtype: int64


Rozkład częstości dla kolumny 'Title':
Sunflower - Spider-Man: Into the Spider-Verse                                               347
One Dance                                                                 301
Shallow                                                                  256
Closer                                                                   252
Something Just Like This                                                          247
                                                                     ... 
How to Talk                                                                 1
Black Tux, White Collar                                                           1
Shot in the Dark                                                               1
Until I Bleed Out                                                              1
Don't Shoot (feat. Rick Ross, 2 Chainz, Diddy, Fabolous, Wale, DJ Khaled, Swizz Beatz, Yo Gotti, Currensy, Problem, King Pharaoh & TGT)   1
Name: Title, Length: 4548, dtype: int64


Rozkład częstości dla kolumny 'Artists':
Ed Sheeran             1279
Post Malone             779
XXXTENTACION            709
Billie Eilish            620
Taylor Swift            561
                  ... 
Louis Armstrong, The Commanders    1
Nas                  1
Kungs, Olly Murs, Coely        1
Paloma Mami              1
The Game, Curren$y          1
Name: Artists, Length: 2261, dtype: int64


Rozkład częstości dla kolumny 'Date':
18/01/2022  48
11/06/2017  48
14/01/2022  48
26/03/2022  46
17/08/2019  45
       ..
25/07/2020  15
07/03/2022  14
20/07/2020  14
12/10/2020  12
19/08/2020  12
Name: Date, Length: 2336, dtype: int64


Rozkład częstości dla kolumny 'Danceability':
0.795  656
0.791  554
0.755  511
0.807  499
0.671  483
    ... 
0.233   1
0.270   1
0.408   1
0.419   1
0.269   1
Name: Danceability, Length: 679, dtype: int64


Rozkład częstości dla kolumny 'Energy':
0.522  410
0.771  407
0.648  404
0.715  383
0.633  357
    ... 
0.326   1
0.228   1
0.333   1
0.135   1
0.005   1
Name: Energy, Length: 782, dtype: int64


Rozkład częstości dla kolumny 'Loudness':
-4368.0   289
-6312.0   256
-6362.0   256
-5599.0   252
-10109.0  248
      ... 
-7496.0    1
-14542.0   1
-4969.0    1
-4396.0    1
-9807.0    1
Name: Loudness, Length: 3739, dtype: int64


Rozkład częstości dla kolumny 'Speechiness':
0.032  1635
0.048  1247
0.036  1229
0.045  1135
0.034  1090
     ... 
0.488    1
0.553    1
0.642    1
0.394    1
0.503    1
Name: Speechiness, Length: 469, dtype: int64


Rozkład częstości dla kolumny 'Acousticness':
0.008  728
0.003  672
0.017  609
0.002  594
0.001  574
    ... 
0.857   1
0.637   1
0.763   1
0.608   1
0.845   1
Name: Acousticness, Length: 861, dtype: int64


Rozkład częstości dla kolumny 'Instrumentalness':
0.000  57090
0.001   2269
0.002   745
0.003   676
0.004   646
     ... 
0.504    1
0.349    1
0.066    1
0.375    1
0.269    1
Name: Instrumentalness, Length: 203, dtype: int64


Rozkład częstości dla kolumny 'Valence':
0.446  542
0.437  489
0.580  367
0.609  324
0.323  322
    ... 
0.065   1
0.929   1
0.977   1
0.117   1
0.103   1
Name: Valence, Length: 921, dtype: int64


Rozkład częstości dla kolumny '# of Artist':
Artist 1  47052
Artist 2  12765
Artist 3   3374
Artist 4   1004
Artist 5   583
Artist 6   261
Artist 7   127
Artist 8    22
Artist 9    6
Name: # of Artist, dtype: int64


Rozkład częstości dla kolumny 'Artist (Ind.)':
Bad Bunny   1677
Ed Sheeran   1328
Post Malone  1191
J Balvin    1087
Drake      994
        ... 
Hit-Boy      1
Luis Miguel    1
Ludacris     1
Stargate     1
The Game     1
Name: Artist (Ind.), Length: 1676, dtype: int64


Rozkład częstości dla kolumny '# of Nationality':
Nationality 1  47052
Nationality 2  12765
Nationality 3   3374
Nationality 4   1004
Nationality 5   583
Nationality 6   261
Nationality 7   127
Nationality 8    22
Nationality 9    6
Name: # of Nationality, dtype: int64


Rozkład częstości dla kolumny 'Nationality':
United States   27308
United Kingdom   8416
Puerto Rico    7625
Canada       3935
Colombia      3546
         ... 
China         1
Sri Lanka       1
Haiti         1
Ivory Coast      1
Greece        1
Name: Nationality, Length: 62, dtype: int64


Rozkład częstości dla kolumny 'Continent':
Anglo-America  31593
Latin-America  15516
Europe      14734
Asia       1483
Oceania      1385
Africa       430
Unknown       53
Name: Continent, dtype: int64


Rozkład częstości dla kolumny 'Points (Total)':
122  372
143  370
105  368
176  362
124  362
   ... 
172  286
153  285
198  285
8   284
57   268
Name: Points (Total), Length: 200, dtype: int64


Rozkład częstości dla kolumny 'Points (Ind for each Artist/Nat)':
18.000000  746
24.000000  725
12.000000  716
28.000000  707
26.000000  701
      ... 
23.333333   1
15.333333   1
47.333333   1
12.500000   1
64.666667   1
Name: Points (Ind for each Artist/Nat), Length: 412, dtype: int64


Rozkład częstości dla kolumny 'id':
0RiRZpuVRbi7oqRdSMwhQY  282
2VxeLyX666F8uXCJ0dZF8B  253
7BKLCZ1jbUBVqRi2FVlTVw  252
6RUKPb4LETWmmr3iAEQktW  247
0tgVpDi06FyKpA1z0VMD4v  235
             ... 
5egD7A5x9AHdVO2fMo3Wbo   1
7oTE1KmtU2ml9zBhv9Reao   1
0TFVOjSvPTjFHkiZZekK5k   1
2yBWnRKj0Zx7AF1kufajvW   1
53uF5QwHADVXKv383qXnXd   1
Name: id, Length: 5441, dtype: int64


Rozkład częstości dla kolumny 'Song URL':
https://open.spotify.com/track/0RiRZpuVRbi7oqRdSMwhQY  282
https://open.spotify.com/track/2VxeLyX666F8uXCJ0dZF8B  253
https://open.spotify.com/track/7BKLCZ1jbUBVqRi2FVlTVw  252
https://open.spotify.com/track/6RUKPb4LETWmmr3iAEQktW  247
https://open.spotify.com/track/0tgVpDi06FyKpA1z0VMD4v  235
                            ... 
https://open.spotify.com/track/5egD7A5x9AHdVO2fMo3Wbo   1
https://open.spotify.com/track/7oTE1KmtU2ml9zBhv9Reao   1
https://open.spotify.com/track/0TFVOjSvPTjFHkiZZekK5k   1
https://open.spotify.com/track/2yBWnRKj0Zx7AF1kufajvW   1
https://open.spotify.com/track/53uF5QwHADVXKv383qXnXd   1
Name: Song URL, Length: 5441, dtype: int64
Statystyki dla zbioru testowego:
Wielkość zbioru testowego: 130388

Statystyki wartości poszczególnych parametrów:
        Rank  Danceability     Energy    Loudness \
count 130388.000000 130388.000000 130388.000000 130388.000000  
mean   100.564922    0.697480    0.651683  -5309.731673  
std    57.418920    0.133228    0.155650  2785.742733  
min     1.000000    0.150000    0.022000 -34475.000000  
25%    51.000000    0.617000    0.548000  -6827.000000  
50%    100.000000    0.718000    0.671000  -5224.000000  
75%    150.000000    0.792000    0.770000  -3912.000000  
max    200.000000    0.985000    0.989000  1509.000000  

     Speechiness  Acousticness Instrumentalness    Valence \
count 130388.000000 130388.000000   130388.000000 130388.000000  
mean    0.109818    0.231263     0.007470    0.522624  
std     0.096464    0.230932     0.053432    0.223576  
min     0.023000    0.000000     0.000000    0.026000  
25%     0.045000    0.048000     0.000000    0.356000  
50%     0.068000    0.152500     0.000000    0.520000  
75%     0.136000    0.352000     0.000000    0.695000  
max     0.966000    0.994000     0.942000    0.982000  

    Points (Total) Points (Ind for each Artist/Nat) 
count  130388.000000           130388.000000 
mean    100.435078             72.147657 
std     57.418920             54.117721 
min     1.000000             0.250000 
25%     51.000000             28.000000 
50%    101.000000             59.000000 
75%    150.000000            103.000000 
max    200.000000            200.000000 
Rozkład częstości dla kolumny 'Rank':
77   729
54   724
50   717
63   709
137  706
   ... 
4   595
133  593
121  590
1   586
3   582
Name: Rank, Length: 200, dtype: int64


Rozkład częstości dla kolumny 'Title':
Sunflower - Spider-Man: Into the Spider-Verse  635
One Dance                    562
Something Just Like This             560
Closer                      535
Shallow                     512
                        ... 
What Makes A Woman                 1
Te Amo Demais                   1
Sharp Edges                    1
Bella ciao - HUGEL Remix              1
Real Baby Pluto                  1
Name: Title, Length: 5361, dtype: int64


Rozkład częstości dla kolumny 'Artists':
Ed Sheeran      2478
Post Malone     1503
XXXTENTACION     1389
Billie Eilish    1350
The Weeknd      1169
           ... 
Leo Lewis, Avicii    1
Peggy Lee        1
Benjamin Ingrosso    1
Dr. Dre, Eminem     1
blink-182        1
Name: Artists, Length: 2487, dtype: int64


Rozkład częstości dla kolumny 'Date':
03/02/2018  82
27/01/2022  81
08/09/2019  80
01/05/2022  79
07/03/2022  79
       ..
13/03/2020  36
05/02/2020  36
13/08/2020  35
14/09/2017  32
06/01/2017  32
Name: Date, Length: 2336, dtype: int64


Rozkład częstości dla kolumny 'Danceability':
0.795  1295
0.791  1119
0.671   978
0.647   955
0.807   932
     ... 
0.172    1
0.272    1
0.326    1
0.304    1
0.208    1
Name: Danceability, Length: 697, dtype: int64


Rozkład częstości dla kolumny 'Energy':
0.771  753
0.648  746
0.522  740
0.715  734
0.726  714
    ... 
0.949   1
0.212   1
0.345   1
0.220   1
0.067   1
Name: Energy, Length: 804, dtype: int64


Rozkład częstości dla kolumny 'Loudness':
-6769.00   560
-5599.00   535
-4368.00   525
-10109.00  516
-6362.00   512
      ... 
-13.04     1
-13778.00   1
-6.15     1
-11667.00   1
-14104.00   1
Name: Loudness, Length: 4220, dtype: int64


Rozkład częstości dla kolumny 'Speechiness':
0.032  3269
0.048  2646
0.045  2406
0.036  2341
0.034  2262
     ... 
0.870    1
0.505    1
0.747    1
0.522    1
0.663    1
Name: Speechiness, Length: 492, dtype: int64


Rozkład częstości dla kolumny 'Acousticness':
0.008  1457
0.003  1332
0.002  1195
0.001  1169
0.017  1165
     ... 
0.879    1
0.638    1
0.710    1
0.754    1
0.983    1
Name: Acousticness, Length: 905, dtype: int64


Rozkład częstości dla kolumny 'Instrumentalness':
0.000  114104
0.001   4499
0.002   1512
0.003   1343
0.004   1336
     ... 
0.168     1
0.295     1
0.759     1
0.079     1
0.444     1
Name: Instrumentalness, Length: 226, dtype: int64


Rozkład częstości dla kolumny 'Valence':
0.446  1168
0.437   973
0.580   778
0.661   678
0.494   670
     ... 
0.949    1
0.117    1
0.043    1
0.054    1
0.034    1
Name: Valence, Length: 925, dtype: int64


Rozkład częstości dla kolumny '# of Artist':
Artist 1  93924
Artist 2  25612
Artist 3   6913
Artist 4   1971
Artist 5   1161
Artist 6   516
Artist 7   235
Artist 8    39
Artist 9    17
Name: # of Artist, dtype: int64


Rozkład częstości dla kolumny 'Artist (Ind.)':
Bad Bunny    3283
Ed Sheeran   2581
Post Malone   2257
J Balvin    2213
The Weeknd   2061
        ... 
Peggy Lee     1
Rashmi Virag    1
The Game      1
MC WM       1
blink-182     1
Name: Artist (Ind.), Length: 1833, dtype: int64


Rozkład częstości dla kolumny '# of Nationality':
Nationality 1  93924
Nationality 2  25612
Nationality 3   6913
Nationality 4   1971
Nationality 5   1161
Nationality 6   516
Nationality 7   235
Nationality 8    39
Nationality 9    17
Name: # of Nationality, dtype: int64


Rozkład częstości dla kolumny 'Nationality':
United States   54963
United Kingdom  16896
Puerto Rico    15404
Canada       7899
Colombia      7084
         ... 
Sri Lanka       2
Czech Republic    2
Malta         1
Ecuador        1
Moldavia       1
Name: Nationality, Length: 66, dtype: int64


Rozkład częstości dla kolumny 'Continent':
Anglo-America  63521
Latin-America  31219
Europe      29388
Asia       2745
Oceania      2602
Africa       816
Unknown       97
Name: Continent, dtype: int64


Rozkład częstości dla kolumny 'Points (Total)':
124  729
147  724
151  717
138  709
64   706
   ... 
197  595
68   593
80   590
200  586
198  582
Name: Points (Total), Length: 200, dtype: int64


Rozkład częstości dla kolumny 'Points (Ind for each Artist/Nat)':
18.000000  1529
14.000000  1444
12.000000  1435
26.000000  1413
32.000000  1410
       ... 
4.250000    1
47.333333    1
56.666667    1
46.666667    1
4.666667    1
Name: Points (Ind for each Artist/Nat), Length: 451, dtype: int64


Rozkład częstości dla kolumny 'id':
6RUKPb4LETWmmr3iAEQktW  560
7BKLCZ1jbUBVqRi2FVlTVw  535
2VxeLyX666F8uXCJ0dZF8B  509
0RiRZpuVRbi7oqRdSMwhQY  509
0tgVpDi06FyKpA1z0VMD4v  472
             ... 
52Rfxu5AUNMV1qhhC2ZCkb   1
5LHHKZOwV8XW4LJP2C64mw   1
1EWkw4Fa6IlnsAihLUlFFM   1
3CNbrXrUrEARw8zeKNCdYo   1
1rP5gAqMlm8d6UnfseuzSm   1
Name: id, Length: 6486, dtype: int64


Rozkład częstości dla kolumny 'Song URL':
https://open.spotify.com/track/6RUKPb4LETWmmr3iAEQktW  560
https://open.spotify.com/track/7BKLCZ1jbUBVqRi2FVlTVw  535
https://open.spotify.com/track/2VxeLyX666F8uXCJ0dZF8B  509
https://open.spotify.com/track/0RiRZpuVRbi7oqRdSMwhQY  509
https://open.spotify.com/track/0tgVpDi06FyKpA1z0VMD4v  472
                            ... 
https://open.spotify.com/track/52Rfxu5AUNMV1qhhC2ZCkb   1
https://open.spotify.com/track/5LHHKZOwV8XW4LJP2C64mw   1
https://open.spotify.com/track/1EWkw4Fa6IlnsAihLUlFFM   1
https://open.spotify.com/track/3CNbrXrUrEARw8zeKNCdYo   1
https://open.spotify.com/track/1rP5gAqMlm8d6UnfseuzSm   1
Name: Song URL, Length: 6486, dtype: int64