jfz-2023-s473555/TaskE24/description.txt

41 lines
1.8 KiB
Plaintext
Raw Permalink Normal View History

2023-12-11 11:41:28 +01:00
Imię i nazwisko mężczyzny.
==========================
Napisać program, który wczytuje kolejne wiersze ze standardowego
wejścia i analizuje każdy wiersz (bez znaku końca wiersza). Należy w
jak największym stopniu wykorzystać wyrażenia regularne (np. nie wolno
użyć negacji jako operacji w danym języku programowania, jeśli da się
to wyrazić w samym wyrażeniu regularnym). Tam, gdzie to możliwe należy
użyć pojedynczego wyrażenia regularnego.
Write a program, which loads consecutive lines from standard input
and analyze every line (with no newline character). You should
use regular expressions to the greatest extent possible (e.g. you
can not use negation in the programming language if it is
possible to express the same in regular expression). Wherever possible,
use one regular expression.
Dla każdego napisu należy sprawdzić, czy napis reprezentuje imię i nazwisko
mężczyzny. Imię i nazwisko to przynajmniej dwuliterowy napis zaczynający
się wielką literą, po której następują małe litery. Dodatkowo imię nie może
kończyć się na "a".
Jeśli napis spełnia tak określony warunek, należy wypisać na
standardowym wyjściu 'yes', w przeciwnym razie — 'no'.
For each string, check if the string stands for the first name and last name
of a man. First name and last name are at least two character string
starting with the capital letter, followed by lower case letter.
Additionally, the First name can not finish with "a".
If the string fulfills the condition, you should print 'yes' on the
standard output and 'no' otherwise.
UWAGA! Zadanie przeznaczone dla studentów, których numer indeksu
dzieli się przez 27 z resztą 24.
Attention. The task is for students whose students id remainder of the division by 27 is 24.
POINTS: 1
DEADLINE: 2021-12-04 23:59:59
REMAINDER: 24/27