jfz-2023-s473555/TaskF01/description.txt

23 lines
1.1 KiB
Plaintext
Raw Permalink Normal View History

2023-12-11 11:42:57 +01:00
Napisać program, który wczytuje kolejne wiersze ze standardowego
wejścia i analizuje każdy wiersz (bez znaku końca wiersza). Należy w
jak największym stopniu wykorzystać wyrażenia regularne (np. nie wolno
użyć negacji jako operacji w danym języku programowania, jeśli da się
to wyrazić w samym wyrażeniu regularnym). Tam, gdzie to możliwe należy
użyć pojedynczego wyrażenia regularnego.
Write a program, which loads consecutive lines from standard input
and analyze every line (with no newline character). You should
use regular expressions to the greatest extent possible (e.g. you
can not use negation in the programming language if it is
possible to express the same in regular expression). Wherever possible,
use one regular expression.
For each word with at least one lower case letter and one capital letter
change every lower case letter to capital case and change every capital case
letter to lower. In this task word means the string of "\w" metacharacters,
lower case letter is [a-ząćęłńóśźż] class,
capital case letter is [A-ZĄĆĘŁŃÓŚŹŻ] class.
POINTS: 2
DEADLINE: 2020-12-18 23:59:59