Dodanie operatora 05 - PO do skryptu do generowania

This commit is contained in:
Patryk Osiński 2024-03-23 10:50:25 +01:00
parent c55458986f
commit 2d30f178f6

View File

@ -9,6 +9,12 @@ operators_and_users = {
("09", "Bartosz Wieczorek"),
("07", "Sergiusz Kański"),
("03", "Dawid Korzępa"),
],
("05", "Patryk Osiński"): [
# ("02", "Anna Śmigiel"),
# ("04", "Michał Kasprowicz"),
("06", "Krzysztof Bojakowski"),
("08", "Krystian Osiński"),
]
}