Merge pull request 'Zmiany z prywatnego repo' (#47) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master

Reviewed-on: #47
This commit is contained in:
Tomasz Zietkiewicz 2023-05-31 14:38:00 +02:00
commit a013feb294
3 changed files with 68 additions and 23 deletions

View File

@ -1053,7 +1053,7 @@
"```Jenkinsfile\n",
" withCredentials([string(credentialsId: 'ium-sftp-password', variable: 'IUM_SFTP_PASS')]) {\n",
" sh 'dvc remote add -d ium_ssh_remote ssh://ium-sftp@tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl/ium-sftp'\n",
" sh 'dvc remote modify --local ium_ssh_remote password $IUM_SFTP_KEY'\n",
" sh 'dvc remote modify --local ium_ssh_remote password $IUM_SFTP_PASS'\n",
" sh 'dvc pull'\n",
" }\n",
"```\n",
@ -1084,7 +1084,7 @@
"name": "python",
"nbconvert_exporter": "python",
"pygments_lexer": "ipython3",
"version": "3.9.12"
"version": "3.9.16"
},
"slideshow": {
"slide_type": "slide"

View File

@ -521,7 +521,7 @@
},
"source": [
"### Conclusions\n",
"### Zadanie [30pkt][2023-06-14]\n",
"### Zadanie [30pkt][2023-06-07] (zmiana terminu!)\n",
"1. Wybierz konferencję naukową z dziedziny ML/AI/Computer Science\n",
"2. Używając szablonu Latex udostępnionego przez organizatorów konferencji, stwórz szkic artykułu naukowego opisującego wyniki eksperymentów ML, które przeprowadziłaś/eś w trakcie zajęć.\n",
"3. Napisz artykuł używając Overleaf. Udostępnij w [arkuszu z zapisami](https://uam.sharepoint.com/:x:/r/sites/2023SL06-DIUMUI0LABInynieriauczeniamaszynowego-Grupa11/Shared%20Documents/General/IUM-2023-zapisy.xlsx?d=w49d444e07d864d2997ef7d72c5a47da0&csf=1&web=1&e=RT11aP) link udostępniający dokument ([jak stworzyć taki link](https://www.overleaf.com/learn/how-to/What_is_Link_Sharing%3F))\n",

View File

@ -3,7 +3,11 @@
{
"cell_type": "markdown",
"id": "3c047009",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"# Kubernetes\n",
"\n",
@ -12,20 +16,29 @@
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "8b27f9bb",
"metadata": {},
"id": "9a21632b",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"Kubernets (aka. K8s) - system służący do automatyzacji:\n",
" - deployemntu\n",
"Kubernetes (aka. K8s) - system służący do automatyzacji:\n",
" - deploymentu\n",
" - skalowania\n",
" - zarządzania \n",
" - zarządzania\n",
" \n",
" skonteneryzowanymi aplikacjami"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "ce90b7e7",
"metadata": {},
"id": "7bb1198e",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"## Motywacja\n",
"- Kubernetes jest środowiskiem, w którym działa Kubeflow - system stworzony z myślą o rozwoju i deploymencie modeli ML"
@ -33,8 +46,12 @@
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "251b4267",
"metadata": {},
"id": "abe1d606",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"## Instalacja\n",
"- Instalacja do nauki i eksperymentów (nieprodukcyjna): https://minikube.sigs.k8s.io/docs/start/"
@ -42,8 +59,12 @@
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "5bad769c",
"metadata": {},
"id": "4ed97706",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"## Hello Minikube - interaktywny samouczek\n",
"1. Otwórz stronę: https://kubernetes.io/pl/docs/tutorials/hello-minikube/\n",
@ -54,14 +75,29 @@
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "1f3bc2f7",
"metadata": {},
"id": "eded46b6",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"## Terminologia\n",
"- Pod - (z angielskiego \"strąk\", np. strąk groszku, ale też grupa wielorybów <\"pod of whales\">)\n",
" grupa jednego lub więcej kontenerów wraz z przynależnymi wolumenami (volumes), adresem IP i informacją jak mogą być uruchomione\n",
"<img style=\"height: 200px;\" src=\"img/pod.jpg\"/>\n",
"- Node (węzeł) - pody (jeden lub więcej) są uruchamiane na węzłach - maszynach (fizycznych lub wirtualnych). Na każdym węźle jest uruchomiony proces \"kublet\", służący do komunikacji z \"control plane\", czyli serwerem kontrolującym klaster\n",
"- Node (węzeł) - pody (jeden lub więcej) są uruchamiane na węzłach - maszynach (fizycznych lub wirtualnych). Na każdym węźle jest uruchomiony proces \"kublet\", służący do komunikacji z \"control plane\", czyli serwerem kontrolującym klaster"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "9d5b11fe",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"- Cluster - grupa węzłów\n",
"- Service - abstrakcja zapewniająca stabilny dostęp do Podów. Ponieważ Pod-y są efemeryczne, mogą być uruchamiane automatczynie np. w wyniki awarii węzła. Service definiuje jakie Pod-y (np. z jaką etykietą) są dostępne pod danym portem (więcej informacji: https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/service/)\n",
"\n",
@ -70,8 +106,12 @@
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "803a1108",
"metadata": {},
"id": "70932230",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"## Materiały\n",
"Zapoznaj się z następującymi materiałami:\n",
@ -82,15 +122,20 @@
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "c21daf1a",
"metadata": {},
"id": "8af62811",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"## Zadanie\n",
"Brak ;)"
"Brak ;) ale patrz nowy termin zadania z zajęć \"12. Publikacja\" (07.06.2023)"
]
}
],
"metadata": {
"celltoolbar": "Slideshow",
"kernelspec": {
"display_name": "Python 3",
"language": "python",