ium/IUM_03.CI-Jenkins.ipynb

536 lines
22 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2021-03-22 11:39:34 +01:00
{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
2021-09-28 10:56:21 +02:00
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
2021-03-22 11:39:34 +01:00
"source": [
2021-09-28 10:56:21 +02:00
"![Logo 1](https://git.wmi.amu.edu.pl/AITech/Szablon/raw/branch/master/Logotyp_AITech1.jpg)\n",
"<div class=\"alert alert-block alert-info\">\n",
"<h1> Inżynieria uczenia maszynowego </h1>\n",
"<h2> 3. <i>System ciągłej integracji na przykładzie Jenkins</i> [laboratoria]</h2> \n",
2022-03-21 09:49:36 +01:00
"<h3> Tomasz Ziętkiewicz (2022)</h3>\n",
2021-09-28 10:56:21 +02:00
"</div>\n",
"\n",
"![Logo 2](https://git.wmi.amu.edu.pl/AITech/Szablon/raw/branch/master/Logotyp_AITech2.jpg)"
2021-03-23 17:22:49 +01:00
]
},
{
"cell_type": "markdown",
2021-09-28 10:56:21 +02:00
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
2021-03-23 17:22:49 +01:00
"source": [
"## Ciągła integracja \n",
2021-03-22 11:39:34 +01:00
" - Jest to praktyka rozwoju projektów informatycznych polegająca na bardzo częstym włączaniu nowych zmian do głównej gałęzi (branch)\n",
" - Dzięki jej stosowaniu nie dochodzi do konfliktów przy łączeniu (mergowaniu) gałęzi rozwojowej (feature branch) z główną (master)\n",
" - Żeby stosować tę technikę, zmiany muszą być za każdym razem przetestowane, we wspólnym środowisku, tak, żeby działały u innych deweloperów\n",
" - Stąd narodziła się potrzeba stosowania systemów automatycznej ciągłej integracji\n",
"\n"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
2021-09-28 10:56:21 +02:00
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
2021-03-22 11:39:34 +01:00
"source": [
"## Systemy ciągłej integracji \n",
"- Umożliwiają utomatyczne :\n",
" - budowanie\n",
" - testowanie \n",
" - wydawanie \n",
"oprogramowania, oraz automatyczne (lub ręczne) wykonywanie dowolnych \"zadań\"\n",
"- Zapewniają:\n",
" - wspólne środowisko do testowania zmian, replikowania błędów\n",
" - łatwość monitorowania zmian zachodzących w oprogramowaniu\n",
" - środowisko do integracji ze sobą części składowych (np. modułów, modeli) w jedną całość\n",
" - środowisko, w którym można stworzyć prosty graficzny interfejs służący do uruchamiania zadań z poziomu przeglądarki\n",
"\n"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
2021-09-28 10:56:21 +02:00
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
2021-03-22 11:39:34 +01:00
"source": [
"## Systemy ciągłej integracji\n",
" - Jenkins <br/><img style=\"height: 50px;\" src=\"img/ci/jenkins.png\"/>\n",
" - Bamboo <br/><img style=\"height: 50px;\" src=\"img/ci/bamboo.png\"/>\n",
" - Circle CI <br/><img style=\"height: 50px;\" src=\"img/ci/circleci.png\"/>\n",
" - Team City <br/><img style=\"height: 50px;\" src=\"img/ci/teamcity.png\"/>\n",
" - Gitlab CI <br/><img style=\"height: 50px;\" src=\"img/ci/gitlabci.png\"/>"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
2021-09-28 10:56:21 +02:00
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
2021-03-22 11:39:34 +01:00
"source": [
"## Jenkins \n",
"<br/><img style=\"height: 50px;\" src=\"img/ci/jenkins.png\"/>\n",
"- https://www.jenkins.io/\n",
"- System ciągłej integracji napisany w języku Java\n",
"- Pierwszy release: 2011\n",
"- Licencja Open Source (MIT)\n",
"- Dużo pluginów\n",
"- Aktywny rozwój, wspierany przez The Continuous Delivery Foundation i firmę Cloud Bees \n",
"- Działa jako aplikacja webowa z graficznym interfejsem\n",
"- Posiada też REST i CLI API"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
2021-09-28 10:56:21 +02:00
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
2021-03-22 11:39:34 +01:00
"source": [
"## Terminologia\n",
" - **Job, aka. Pipleine (Projekt)** - podstawowa jednostka organizacji pracy wykonywanej przez Jenkinsa. \n",
" - Posiada swoją konfigurację, która określa jakie polecenia będą wykonywane w jego ramach. \n",
" - Jeden pipeline może być wykonany wiele razy, za każdym razem tworząc nowe *Zadanie* (*Build*). \n",
2021-03-24 11:54:48 +01:00
" Przykładowy pipeline: https://tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl:8080/job/hello-world/\n",
2021-03-22 11:39:34 +01:00
"<img src=\"IUM_03/pipeline.jpg\"/>\n"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
2021-09-28 10:56:21 +02:00
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
2021-03-22 11:39:34 +01:00
"source": [
" - **Build (Zadanie)** - instancja uruchomionego projektu. Może być w trakcie wykonywania, albo zakończona z jednym z rezultatów:\n",
" - Successful <img style=\"height: 30px;\" src=\"IUM_03/blue.png\"/>\n",
" - Unstable <img style=\"height: 30px;\" src=\"IUM_03/yellow.png\"/>\n",
" - Aborted <img style=\"height: 30px;\" src=\"IUM_03/aborted.png\"/>\n",
" - Failed <img style=\"height: 30px;\" src=\"IUM_03/red.png\"/>\n",
2021-03-24 11:54:48 +01:00
" Np: https://tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl:8080/job/hello-world/2/\n",
2021-03-22 11:39:34 +01:00
" - Śledzenie wyników działania buildu jak i debugowanie ewentualnych problemów ułatwiają:\n",
2021-03-24 11:54:48 +01:00
" - Wyjście z konsoli [(Console Output)](https://tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl:8080/job/hello-world/10/console) - tutaj widać logi wypisywane zarówno przez polecenia/funkcje Jenkinsowe jak i standardowe wyjście / wyjście błędów wykonywanych poleceń systemowych\n",
" - Workspace - to katalog roboczy, w którym uruchamiane są polecenia. Tutaj zostaje sklonowane repozytorium (jeśli je klonujemy), tu wywoływane będę polecenia systemowe. Można je przeglądać z poziomu przeglądarki, np. [tutaj](https://tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl:8080/job/hello-world-scripted/1/execution/node/3/ws/)\n",
2021-03-22 11:39:34 +01:00
" - Każdy uruchomiony build można zatrzymać (abort) co powoduje zaprzestanie jego wykonywania\n",
" - Build zakończony można usunąć (np. jeśli przez przypadek wypisaliśmy na konsolę nasze hasło)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
2021-09-28 10:56:21 +02:00
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
2021-03-22 11:39:34 +01:00
"source": [
"## Terminologia c.d.\n",
" - **Step (Krok?)** - każdy pipeline to sekwencja kroków do wykonania. \n",
" - W przypadku projektów typu Pipeline, kroki definiuje się w pliku \"Jenkinsfile\"\n",
" - Przykładowe kroki:\n",
" - wykonanie polecenia w konsoli (sh)\n",
" - sklonowanie repozytorium git (checkout)\n",
" - archiwizacja artefaktów (archiveArtifacts)\n",
" - kopiowanie artefaktów z innego zadania (copyArtifacts)\n",
" - uruchomienie innego zadania (build)\n",
" - **Stage (Etap?)** - Pozwala grupować kroki (steps). Na głównej stronie każdego pipeline możemy zobaczyć wizualizację poszczególnych etapów wraz z czasami ich wykonywania\n",
" - **Artifact (artefakt)** - plik zapisany przez zadanie do późniejszego wykorzytania (przez inne zadania, albo przez użytkownika). Jeśli jednym z kroków zdefiniowanych w projekcie będzie archiwizacja artefaktów, to każde pomyślnie zakończone zadanie będzie miało zapisane swoje artefakty\n"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
2021-09-28 10:56:21 +02:00
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
2021-03-22 11:39:34 +01:00
"source": [
"## Dokumentacja\n",
"- https://www.jenkins.io/doc/book/pipeline/\n",
2021-03-24 11:54:48 +01:00
"- \"Pipeline syntax\" na stronie każdego projektu, np: https://tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl:8080/job/hello-world/pipeline-syntax/\n",
2021-03-23 17:22:49 +01:00
"- Znaki zapytania <img style=\"height: 16px;\" src=\"IUM_03/help.png\"/> (W konfiguracji joba oraz w \"Pipeline Syntax\")"
2021-03-22 11:39:34 +01:00
]
},
{
"cell_type": "markdown",
2021-09-28 10:56:21 +02:00
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
2021-03-22 11:39:34 +01:00
"source": [
"## Zadania [15 pkt]\n",
"Na dzisiejszych zajęciach przygotujemy dwa połączone ze sobą zadania:\n",
"1. Zadanie \"s123456-create-dataset\":\n",
" - pobiera i wybrany na poprzednich zajęciach zbiór danych\n",
" - dokonuje \"data preprocessing\"\n",
" - zapisuje wynik jako artefakt\n",
"2. Zadanie \"s123456-dataset-stats\":\n",
" - obliczy statystyki dla tego zbioru\n",
" - zapisze je jako artefakty"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
2021-09-28 10:56:21 +02:00
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
2021-03-22 11:39:34 +01:00
"source": [
"## Polecenia"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
2021-09-28 10:56:21 +02:00
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
2021-03-22 11:39:34 +01:00
"source": [
"#### 1. Zaloguj się\n",
2021-03-24 11:54:48 +01:00
" - zaloguj się na https://tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl:8080 za pomocą konta wydziałowego (jak w laboratoriach WMI)"
2021-03-22 11:39:34 +01:00
]
},
{
"cell_type": "markdown",
2021-09-28 10:56:21 +02:00
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
2021-03-22 11:39:34 +01:00
"source": [
"#### 2. Utwórz nowy projekt (Job) [1pkt]\n",
"\n",
" - Istnieje kilka rodzajów projektów w Jenkinsie.\n",
"\n",
" - Po kliknięciu \"Nowy projekt\" zobaczymy listę dostępnych rodzajów projektów. Nas interesuje projekt typu \"Pipeline\".\n",
"\n",
" - Jako nazwę wpisz \"s123456-create-dataset\" (w miejsce 123456 proszę wstawić swój numer indeksu)\n",
" "
]
},
{
"cell_type": "markdown",
2021-09-28 10:56:21 +02:00
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
2021-03-22 11:39:34 +01:00
"source": [
"#### 3. Definicja Pipeline [2pkt]\n",
"\n",
" - Projekty typu Pipeline definiuje się w pliku Jenkinsfile za pomocą skryptu napisanego w jednym z dwóch dostępnych DSL (Domain Specific Language):\n",
" - [Scripted pipeline](https://www.jenkins.io/doc/book/pipeline/syntax/#scripted-pipeline) (podzbiór języka Groovy)\n",
" - [Declarative pipeline](https://www.jenkins.io/doc/book/pipeline/syntax/#declarative-pipeline)\n",
"\n",
" - Pierwszy z nich daje większe możliwości, drugi jest łatwiejszy, lepiej udokumentowany, ale ma mniejszą siłę ekpresji.\n",
"\n",
2021-03-24 11:54:48 +01:00
" - Fragmenty kodu można również generować przy pomocy kreatora, dostępnego pod linkiem [Pipeline syntax](https://tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl:8080/job/hello-world/pipeline-syntax/) na stronie każdego projektu. Jest to bardzo przydatna funkcjonalność, nie tylko dla początkujących użytkowników\n",
2021-03-22 11:39:34 +01:00
"\n",
" - Jenkinsfile może być wprowadzony bezpośrednio z poziomu przeglądarki, albo pobrany z repozytorium.\n",
"\n",
" - Zacznijmy od pierwszej opcji. Jako przykładowego pipeline użyj przykładu Hello World podanego na https://jenkins.io/doc/book/pipeline/getting-started/\n",
"\n",
" - Zapisz projekt i spróbuj go uruchomić (przycisk \"Uruchom\"/\"Run\" na głównej stronie projektu).\n",
" "
]
},
{
"cell_type": "markdown",
2021-09-28 10:56:21 +02:00
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
2021-03-22 11:39:34 +01:00
"source": [
2021-03-24 11:54:48 +01:00
"Przykładowy declarative Pipeline (https://tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl:8080/job/hello-world/):\n",
2021-03-22 11:39:34 +01:00
"\n",
"```groovy\n",
"pipeline {\n",
" agent any\n",
" //Definijuemy parametry, które będzie można podać podczas wywoływania zadania\n",
" parameters {\n",
" string (\n",
" defaultValue: 'Hello World!',\n",
" description: 'Tekst, którym chcesz przywitać świat',\n",
" name: 'INPUT_TEXT',\n",
" trim: false\n",
" )\n",
" }\n",
" stages {\n",
" stage('Hello') {\n",
" steps {\n",
" //Wypisz wartość parametru w konsoli (To nie jest polecenie bash, tylko groovy!)\n",
" echo \"INPUT_TEXT: ${INPUT_TEXT}\"\n",
" //Wywołaj w konsoli komendę \"figlet\", która generuje ASCI-art\n",
" sh \"figlet \\\"${INPUT_TEXT}\\\" | tee output.txt\"\n",
" }\n",
" }\n",
" stage('Goodbye!') {\n",
" steps {\n",
" echo 'Goodbye!'\n",
" //Zarchiwizuj wynik\n",
" archiveArtifacts 'output.txt'\n",
" }\n",
" }\n",
" }\n",
"}\n",
"```"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
2021-09-28 10:56:21 +02:00
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
2021-03-22 11:39:34 +01:00
"source": [
2021-03-24 11:54:48 +01:00
"Przykładowy scripted Pipeline (https://tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl:8080/job/hello-world-scripted/):\n",
2021-03-22 11:39:34 +01:00
"\n",
"```groovy\n",
"node {\n",
" stage('Preparation') {\n",
" properties([\n",
" parameters([\n",
" string(\n",
" defaultValue: 'Hello World!',\n",
" description: 'Tekst do wyświetlenie',\n",
" name: 'INPUT_TEXT',\n",
" trim: false\n",
" )\n",
" ])\n",
" ])\n",
" }\n",
" stage('Hello') {\n",
" //Wypisz wartość parametru w konsoli (To nie jest polecenie bash, tylko groovy!)\n",
" echo \"INPUT_TEXT: ${INPUT_TEXT}\"\n",
" //Wywołaj w konsoli komendę \"figlet\", która generuje ASCI-art\n",
" sh \"figlet \\\"${INPUT_TEXT}\\\" | tee output.txt\"\n",
" }\n",
" stage('Goodbye') {\n",
" echo 'Goodbye!'\n",
" //Zarchiwizuj wynik\n",
" archiveArtifacts 'output.txt'\n",
" }\n",
"}\n",
"```"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
2021-09-28 10:56:21 +02:00
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
2021-03-22 11:39:34 +01:00
"source": [
"#### 4. Repozytorium [2 pkt]\n",
"\n",
"* Jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś/zrobiłeś, stwórz nowe _publiczne_ repozytorium *ium_s123456* na wydziałowym serwerze \n",
" (https://laboratoria.wmi.amu.edu.pl/uslugi/pozostale-uslugi/git/)\n",
" W przypadku problemów z utworzeniem repozytorium zdalnie, może być to również dodwolne inne, publicznie dostępne repozytorium, np. na [GitHub](https://github.com/).\n",
" \n",
"* Sklonuj repozytorium lokalnie zgodnie ze wskazówkami wyświetlonymi po jego utworzeniu.\n",
" \n",
"* Utwórz plik \"Jenkinsfile\" (zawartość taka sama jak w punkcie 3.) i dodaj go do repozytorium.\n",
" \n",
"* W ustawieniach (konfiguracji) projektu przełącz \"Pipeline definition\" na \"Pipeline script from SCM\" i podaj ścieżkę do nowo utworzonego repozytorim.\n",
" \n",
"* Projekt powinien się uruchamiać za każdym razem, kiedy pojawią się nowe zmiany w repozytorium:\n",
" \"Konfiguracja\" -> \"Build Triggers\" -> \"Poll SCM\"\n",
"\n",
"* W razie problemów z klonowaniem/pushowaniem repozytorium, użyj protokołu ssh zamiast https (przy kopiowaniu ścieżki do repozytorium). Będzie to wymagało skopiowania zawartości pliku ~/.ssh/id_rsa.pub i wklejenia go w ustawieniach wydziałowego gita w zakładce SSH Keys"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
2021-09-28 10:56:21 +02:00
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
2021-03-22 11:39:34 +01:00
"source": [
"#### 5. Zapisanie zbioru danych [4 pkt]\n",
"Edytuj zawartość Jenkinsfile tak, żeby realizował on następujące zadania:\n",
" 1. Sklonowanie repozytorium git (krok \"checkout: Check out from version control\")\n",
" 2. Wywołanie skryptu shella (krok \"sh: Shell Script\"). \n",
" - Skrypt powinien pobrać zbiór danych i zapisać wyniki jako artefakty\n",
" - Proszę też zasymulować przetwarzanie pliku, np. podział na podzbiory (shuf + head/tail), przycięcie do określonej długości (head/tail) lub usunięcie niektórych kolumn (cut).\n",
" - Domyślnie tutaj będzie skrypt, który napisali Państwo jako zadanie 1., ale ze względu na brakujące zależności, zapewne nie będzie on działać (rozwiążemy to na następnych zajęciach, korzystając z Dockera). Dlatego proszę w tym celu stworzyć prosty skrypt bash (*.sh).\n",
" - Skrypt powinien być zapisany w repozytorium. Unikamy wpisywania treści skryptów bezpośrednio w Jenkinsfile!\n",
" - Skrypt powinien zapisywać wyniki swojego działania do pliku\n",
" 3. Plik powstały w kroku 2. należy zarchiwizować (krok \"archiveArtifacts\"), tak, żeby mógł być wykorzystany przez kolejne projekty.\n"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
2021-09-28 10:56:21 +02:00
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
2021-03-22 11:39:34 +01:00
"source": [
"#### 6. Hasło do Kaggle\n",
" - Jeśli pobierasz swój zbiór z Kaggle, to możesz mieć problem z uwierzytelnieniem.\n",
" - Żeby kaggle CLI mogło połączyć się z Kaggle API, musi mieć podaną nazwę użytkownika i token.\n",
" - Kiedy używamy CLI lokalnie, korzysta ono z ściągniętego przez nas wcześniej pliku ~/.kaggle/kaggle.json, zawierającego nazwę użytkownika i hasło\n",
" - Zadania na Jenkinsie są wywoływane w systemie przez specjalnego użytkownika (jenkins). Użytkownik ten nie ma w swoim katalogu domowym pliku kaggle.json, więc wywołania kaggle CLI się nie powiodą.\n",
" - Na szczęście, Kaggle CLI umożliwia podanie danych uwierzytelniających w postaci zmiennych środowiskowych [link](https://github.com/Kaggle/kaggle-api#api-credentials):\n",
" ```bash\n",
"export KAGGLE_USERNAME=datadinosaur\n",
"export KAGGLE_KEY=xxxxxxxxxxxxxx\n",
" ```\n",
2021-03-24 11:54:48 +01:00
" - Jenkins natomiast umożliwia utworzenie parametru typu password, którego wartość nie jest nigdzie zapisywana (wartości pozostałych parametrów są zapisywane w zakładce \"Parameters\" każdego build-a, np. [tutaj](https://tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl:8080/job/hello-world-scripted/1/parameters/)\n",
2021-03-22 11:39:34 +01:00
" - konstukcja `withEnv` w Jenkinsfile, pozwala wywołać wszystkie otoczone nią polecenia z wyeksportowanymi wartościami zmiennych systemowych. Pozwala to np. przekazać wartości parametrów zadania Jenkinsowego do shella (poleceń wywoływanych z `sh`). \n",
2021-03-23 17:22:49 +01:00
" - ten sam rezultat co przy wykorzystaniu `withEnv` można by osiągnąć wywołując: `sh \"KAGGLE_USERNAME=${params.KAGGLE_USERNAME} KAGGLE_KEY=${params.KAGGLE_KEY} kaggle datasets list`, ale ten pierwszy wydahe się bardziej elegancki\n",
2021-03-22 11:39:34 +01:00
" - Poniżej przykładowy projekt, który pokazuje jak wywołać Kaggle CLI używając hasła podanego w parametrach zadania:\n",
" \n",
2021-03-24 11:54:48 +01:00
"https://tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl:8080/job/kaggle-CLI-example/\n",
2021-03-22 11:39:34 +01:00
"```groovy\n",
"node {\n",
" stage('Preparation') { \n",
" properties([\n",
" parameters([\n",
" string(\n",
" defaultValue: 'tomaszzitkiewicz',\n",
" description: 'Kaggle username',\n",
" name: 'KAGGLE_USERNAME',\n",
" trim: false\n",
" ),\n",
" password(\n",
" defaultValue: '',\n",
" description: 'Kaggle token taken from kaggle.json file, as described in https://github.com/Kaggle/kaggle-api#api-credentials',\n",
" name: 'KAGGLE_KEY'\n",
" )\n",
" ])\n",
" ])\n",
" }\n",
" stage('Build') {\n",
" // Run the maven build\n",
" withEnv([\"KAGGLE_USERNAME=${params.KAGGLE_USERNAME}\",\n",
" \"KAGGLE_KEY=${params.KAGGLE_KEY}\" ]) {\n",
" sh 'echo KAGGLE_USERNAME: $KAGGLE_USERNAME'\n",
" sh 'kaggle datasets list'\n",
" }\n",
" }\n",
"}\n",
"```"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
2021-09-28 10:56:21 +02:00
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
2021-03-22 11:39:34 +01:00
"source": [
"#### 7. Parametry zadania [1 pkt]\n",
"1. Dodaj do projektu `s123456-create-dataset` parametr teksotwy `CUTOFF`, który umożliwi zdefiniowanie wielkości odcięcia zbioru danych (czyli obetnie liczbę przykładów do `CUTOFF` pierwszych/losowych przykładów).\n",
"2. Wykorzystaj parametr w wywołaniu skryptu tworzącego zbiór\n",
"\n",
"- generowanie kodu definiującego parametry poprzez \"Pipeline syntax -> Snippet Generator\":\n",
" - wybierzz listy pozycji \"Properties: Set job properties\"\n",
" - zaznacz \"This project is parameterized\"\n",
" - Kliknij na \"Add parameter\" i wybierz rodzaj parametru"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
2021-09-28 10:56:21 +02:00
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
2021-03-22 11:39:34 +01:00
"source": [
"#### 6. Statystki [5 pkt]\n",
"Stwórz projekt (job) s123456-dataset-stats, który zrealizuje następujące kroki:\n",
" 1. Sklonuje repozytorium git \n",
" 2. Skopiuje zarchiwizowane pliki ze zbiorem danych z artefaktów projektu s123456-create-dataset\n",
" - użyj kroku [\"copyArtifacts\"](https://wiki.jenkins.io/display/JENKINS/Copy+Artifact+Plugin)\n",
" - możesz wygenerować potrzebny kod za pomocą generatorów w \"Pipeline Syntax\")\n",
" - dodaj paremetr typu \"Build selector for Copy artifact\", w którym będziesz mógł ustalić z którego builda zadania s123456-create-dataset chcesz skopiować artefakt. Wartość tego parametru będziesz musiał przekazać jako parametr `which build` -> \"Specified by a build parameter\"\n",
" - przykładowy kod copyArtifact:\n",
" ```groovy\n",
" copyArtifacts fingerprintArtifacts: true, projectName: 'MY_PROJECT', selector: buildParameter('BUILD_SELECTOR')\n",
" ```\n",
" - przykładowy kod definicji parametru:\n",
" ```groovy\n",
" properties([parameters([\n",
" buildSelector(\n",
" defaultSelector: lastSuccessful(),\n",
" description: 'Which build to use for copying artifacts',\n",
" name: 'BUILD_SELECTOR')\n",
" ])])\n",
" ```\n",
" 3. Wywoła skrypt shella (krok \"sh: Shell Script\"). \n",
" - Domyślnie tutaj znajdzie się wywołanie naszego skryptu liczącego statystyki.\n",
" - Ze względu na brakujące zależności, na razie wystarczy, że ten skrypt będzie \"liczył\" ilość linii w wejściowym pliku (polecenie \"wc -l\"). \n",
" - Skrypt powinien być zapisany w repozytorium. Unikamy wpisywania treści skryptów bezpośrednio w Jenkinsfile!\n",
" - Skrypt powinien zapisywać wyniki swojego działania do pliku\n",
" 4. Plik powstały w kroku 3. należy archiwizować (krok \"archiveArtifacts\")"
]
}
],
"metadata": {
2021-09-28 10:56:21 +02:00
"author": "Tomasz Ziętkiewicz",
"celltoolbar": "Slideshow",
"email": "tomasz.zietkiewicz@amu.edu.pl",
2021-03-22 11:39:34 +01:00
"kernelspec": {
"display_name": "Python 3",
"language": "python",
"name": "python3"
2021-03-22 11:39:34 +01:00
},
2021-09-28 10:56:21 +02:00
"lang": "pl",
2021-03-22 11:39:34 +01:00
"language_info": {
"codemirror_mode": {
"name": "ipython",
"version": 3
},
"file_extension": ".py",
"mimetype": "text/x-python",
"name": "python",
"nbconvert_exporter": "python",
"pygments_lexer": "ipython3",
"version": "3.9.1"
2021-03-22 11:39:34 +01:00
},
2021-09-28 10:56:21 +02:00
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
},
"subtitle": "3.CI-Jenkins[laboratoria]",
"title": "Inżynieria uczenia maszynowego",
2021-03-22 11:39:34 +01:00
"toc": {
"base_numbering": 1,
"nav_menu": {},
"number_sections": false,
"sideBar": false,
"skip_h1_title": false,
"title_cell": "Table of Contents",
"title_sidebar": "Contents",
"toc_cell": false,
"toc_position": {},
"toc_section_display": false,
"toc_window_display": false
2021-09-28 10:56:21 +02:00
},
"year": "2021"
2021-03-22 11:39:34 +01:00
},
"nbformat": 4,
"nbformat_minor": 4
}