ium/IUM_08.MLFlow.ipynb

1508 lines
77 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2021-05-10 12:53:57 +02:00
{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
2024-04-09 09:46:32 +02:00
"## Inżynieria uczenia maszynowego\n",
"### 24 kwietnia 2024\n",
"# 8. MLFlow"
2021-05-10 12:53:57 +02:00
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
" ## MLflow\n",
2021-09-28 10:56:21 +02:00
" </br><img style=\"width: 50%;\" src=\"img/expcontrol/mlflow-logo-d.png\"/>\n",
"\n",
2021-05-10 12:53:57 +02:00
" - https://mlflow.org/\n",
" - Narzędzie podobne do omawianego na poprzednich zajęciach Sacred\n",
" - Nieco inne podejście: mniej ingerencji w istniejący kod\n",
" - Bardziej kompleksowe rozwiązanie: 4 komponenty, pierwszy z nich ma funkcjonalność podobną do Sacred\n",
" - Działa \"z każdym\" językiem. A tak naprawdę: Python, R, Java + CLI API + REST API\n",
" - Popularna wśród pracodawców - wyniki wyszukiwania ofert pracy: 20 ofert (https://pl.indeed.com/), 36 ofert (linkedin). Sacred: 0\n",
2022-05-09 09:54:34 +02:00
" - Integracja z licznymi bibliotekami / chmurami\n",
" - Rozwiązanie OpenSource, stworzone przez firmę Databricks\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" - Dostępne różne wydania / opcje instalacji:\n",
" - płatne:\n",
" - Databricks Customers\n",
" - bezpłatne:\n",
" - Databricks Community Edition\n",
" - Self-managed MLflow\n",
" - Local Tracking Server\n"
2021-05-10 12:53:57 +02:00
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"## Komponenty\n",
"\n",
"MLflow składa się z czterech niezależnych komponentów:\n",
" - **MLflow Tracking** - pozwala śledzić zmiany parametrów, kodu, środowiska i ich wpływ na metryki. Jest to funkcjonalność bardzo zbliżona do tej, którą zapewnia Sacred\n",
" - **MLflow Projects** - umożliwia \"pakowanie\" kodu ekserymentów w taki sposób, żeby mogłby być w łatwy sposób zreprodukowane przez innych\n",
" - **MLflow Models** - ułatwia \"pakowanie\" modeli uczenia maszynowego\n",
" - **MLflow Registry** - zapewnia centralne miejsce do przechowywania i współdzielenia modeli. Zapewnia narzędzia do wersjonowania i śledzenia pochodzenia tych modeli.\n",
" \n",
"Komponenty te mogą być używane razem bądź oddzielnie."
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"## MLflow Tracking - przykład\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
"(Poniższe przykłady kodu trenującego pochodzą z tutoriala MLflow)."
2021-05-10 12:53:57 +02:00
]
},
{
"cell_type": "code",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
"execution_count": 1,
2021-05-10 12:53:57 +02:00
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"outputs": [],
"source": [
"%%capture null\n",
"!pip install mlflow\n",
"!pip install sklearn"
]
},
{
"cell_type": "code",
2023-04-20 11:28:19 +02:00
"execution_count": 2,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"!mkdir -p IUM_08/examples/sklearn_elasticnet_wine/"
]
2024-04-23 14:55:50 +02:00
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"outputs": [
2023-05-17 22:30:48 +02:00
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
2024-04-23 14:55:50 +02:00
"Writing IUM_08/examples/sklearn_elasticnet_wine/train.py\n"
2023-05-17 22:30:48 +02:00
]
2024-04-23 14:55:50 +02:00
}
],
"source": [
"%%writefile IUM_08/examples/sklearn_elasticnet_wine/train.py\n",
"# The data set used in this example is from http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Wine+Quality\n",
"# P. Cortez, A. Cerdeira, F. Almeida, T. Matos and J. Reis.\n",
"# Modeling wine preferences by data mining from physicochemical properties. In Decision Support Systems, Elsevier, 47(4):547-553, 2009.\n",
"\n",
"import os\n",
"import warnings\n",
"import sys\n",
"\n",
"import pandas as pd\n",
"import numpy as np\n",
"from sklearn.metrics import mean_squared_error, mean_absolute_error, r2_score\n",
"from sklearn.model_selection import train_test_split\n",
"from sklearn.linear_model import ElasticNet\n",
"from urllib.parse import urlparse\n",
"import mlflow\n",
"import mlflow.sklearn\n",
"\n",
"import logging\n",
"\n",
"logging.basicConfig(level=logging.WARN)\n",
"logger = logging.getLogger(__name__)\n",
"\n",
"mlflow.set_tracking_uri(\"http://localhost:5000\")\n",
"mlflow.set_experiment(\"s123456\")\n",
"\n",
"def eval_metrics(actual, pred):\n",
" rmse = np.sqrt(mean_squared_error(actual, pred))\n",
" mae = mean_absolute_error(actual, pred)\n",
" r2 = r2_score(actual, pred)\n",
" return rmse, mae, r2\n",
"\n",
"\n",
"if __name__ == \"__main__\":\n",
" warnings.filterwarnings(\"ignore\")\n",
" np.random.seed(40)\n",
"\n",
" # Read the wine-quality csv file from the URL\n",
" csv_url = (\n",
" \"http://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/wine-quality/winequality-red.csv\"\n",
" )\n",
" try:\n",
" data = pd.read_csv(csv_url, sep=\";\")\n",
" except Exception as e:\n",
" logger.exception(\n",
" \"Unable to download training & test CSV, check your internet connection. Error: %s\", e\n",
" )\n",
"\n",
" # Split the data into training and test sets. (0.75, 0.25) split.\n",
" train, test = train_test_split(data)\n",
"\n",
" # The predicted column is \"quality\" which is a scalar from [3, 9]\n",
" train_x = train.drop([\"quality\"], axis=1)\n",
" test_x = test.drop([\"quality\"], axis=1)\n",
" train_y = train[[\"quality\"]]\n",
" test_y = test[[\"quality\"]]\n",
"\n",
" \n",
" alpha = float(sys.argv[1]) if len(sys.argv) > 1 else 0.5\n",
" #alpha = 0.5\n",
" l1_ratio = float(sys.argv[2]) if len(sys.argv) > 2 else 0.5\n",
" #l1_ratio = 0.5\n",
"\n",
" with mlflow.start_run() as run:\n",
" print(\"MLflow run experiment_id: {0}\".format(run.info.experiment_id))\n",
" print(\"MLflow run artifact_uri: {0}\".format(run.info.artifact_uri))\n",
"\n",
" lr = ElasticNet(alpha=alpha, l1_ratio=l1_ratio, random_state=42)\n",
" lr.fit(train_x, train_y)\n",
"\n",
" predicted_qualities = lr.predict(test_x)\n",
"\n",
" (rmse, mae, r2) = eval_metrics(test_y, predicted_qualities)\n",
"\n",
" print(\"Elasticnet model (alpha=%f, l1_ratio=%f):\" % (alpha, l1_ratio))\n",
" print(\" RMSE: %s\" % rmse)\n",
" print(\" MAE: %s\" % mae)\n",
" print(\" R2: %s\" % r2)\n",
"\n",
" mlflow.log_param(\"alpha\", alpha)\n",
" mlflow.log_param(\"l1_ratio\", l1_ratio)\n",
" mlflow.log_metric(\"rmse\", rmse)\n",
" mlflow.log_metric(\"r2\", r2)\n",
" mlflow.log_metric(\"mae\", mae)\n",
" \n",
" # Infer model signature to log it\n",
" # Więcej o sygnaturach: https://mlflow.org/docs/latest/models.html?highlight=signature#model-signature\n",
" signature = mlflow.models.signature.infer_signature(train_x, lr.predict(train_x))\n",
"\n",
" tracking_url_type_store = urlparse(mlflow.get_tracking_uri()).scheme\n",
"\n",
" # Model registry does not work with file store\n",
" if tracking_url_type_store != \"file\":\n",
"\n",
" # Register the model\n",
" # There are other ways to use the Model Registry, which depends on the use case,\n",
" # please refer to the doc for more information:\n",
" # https://mlflow.org/docs/latest/model-registry.html#api-workflow\n",
" mlflow.sklearn.log_model(lr, \"wines-model\", registered_model_name=\"ElasticnetWineModel\", signature=signature)\n",
" else:\n",
" mlflow.sklearn.log_model(lr, \"model\", signature=signature)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"outputs": [
2023-05-17 22:30:48 +02:00
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
2024-04-23 14:55:50 +02:00
"ls: cannot access '/tmp/mlruns': No such file or directory\n",
"WARNING:urllib3.connectionpool:Retrying (Retry(total=4, connect=4, read=5, redirect=5, status=5)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7fd9988b7130>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/2.0/mlflow/experiments/get-by-name?experiment_name=s123456\n",
"WARNING:urllib3.connectionpool:Retrying (Retry(total=3, connect=3, read=5, redirect=5, status=5)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7fd9988b7580>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/2.0/mlflow/experiments/get-by-name?experiment_name=s123456\n",
"WARNING:urllib3.connectionpool:Retrying (Retry(total=2, connect=2, read=5, redirect=5, status=5)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7fd9988b7730>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/2.0/mlflow/experiments/get-by-name?experiment_name=s123456\n",
"WARNING:urllib3.connectionpool:Retrying (Retry(total=1, connect=1, read=5, redirect=5, status=5)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7fd9988b78e0>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/2.0/mlflow/experiments/get-by-name?experiment_name=s123456\n",
"WARNING:urllib3.connectionpool:Retrying (Retry(total=0, connect=0, read=5, redirect=5, status=5)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7fd9988b7a90>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/2.0/mlflow/experiments/get-by-name?experiment_name=s123456\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
"Traceback (most recent call last):\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connection.py\", line 198, in _new_conn\n",
" sock = connection.create_connection(\n",
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/urllib3/util/connection.py\", line 85, in create_connection\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" raise err\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/urllib3/util/connection.py\", line 73, in create_connection\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" sock.connect(sa)\n",
"ConnectionRefusedError: [Errno 111] Connection refused\n",
"\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
"The above exception was the direct cause of the following exception:\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
"\n",
"Traceback (most recent call last):\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connectionpool.py\", line 793, in urlopen\n",
" response = self._make_request(\n",
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connectionpool.py\", line 496, in _make_request\n",
" conn.request(\n",
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connection.py\", line 400, in request\n",
" self.endheaders()\n",
" File \"/usr/lib/python3.10/http/client.py\", line 1278, in endheaders\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" self._send_output(message_body, encode_chunked=encode_chunked)\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/usr/lib/python3.10/http/client.py\", line 1038, in _send_output\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" self.send(msg)\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/usr/lib/python3.10/http/client.py\", line 976, in send\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" self.connect()\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connection.py\", line 238, in connect\n",
" self.sock = self._new_conn()\n",
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connection.py\", line 213, in _new_conn\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" raise NewConnectionError(\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
"urllib3.exceptions.NewConnectionError: <urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7fd9988b7c40>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
"\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
"The above exception was the direct cause of the following exception:\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
"\n",
"Traceback (most recent call last):\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/requests/adapters.py\", line 486, in send\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" resp = conn.urlopen(\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connectionpool.py\", line 877, in urlopen\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" return self.urlopen(\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connectionpool.py\", line 877, in urlopen\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" return self.urlopen(\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connectionpool.py\", line 877, in urlopen\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" return self.urlopen(\n",
" [Previous line repeated 2 more times]\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connectionpool.py\", line 847, in urlopen\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" retries = retries.increment(\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/urllib3/util/retry.py\", line 515, in increment\n",
" raise MaxRetryError(_pool, url, reason) from reason # type: ignore[arg-type]\n",
"urllib3.exceptions.MaxRetryError: HTTPConnectionPool(host='localhost', port=5000): Max retries exceeded with url: /api/2.0/mlflow/experiments/get-by-name?experiment_name=s123456 (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7fd9988b7c40>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused'))\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
"\n",
"During handling of the above exception, another exception occurred:\n",
"\n",
"Traceback (most recent call last):\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/mlflow/utils/rest_utils.py\", line 128, in http_request\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" return _get_http_response_with_retries(\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/mlflow/utils/request_utils.py\", line 228, in _get_http_response_with_retries\n",
" return session.request(method, url, allow_redirects=allow_redirects, **kwargs)\n",
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/requests/sessions.py\", line 589, in request\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" resp = self.send(prep, **send_kwargs)\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/requests/sessions.py\", line 703, in send\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" r = adapter.send(request, **kwargs)\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/requests/adapters.py\", line 519, in send\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" raise ConnectionError(e, request=request)\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
"requests.exceptions.ConnectionError: HTTPConnectionPool(host='localhost', port=5000): Max retries exceeded with url: /api/2.0/mlflow/experiments/get-by-name?experiment_name=s123456 (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7fd9988b7c40>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused'))\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
"\n",
"During handling of the above exception, another exception occurred:\n",
"\n",
"Traceback (most recent call last):\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/IUM_08/examples/sklearn_elasticnet_wine/train.py\", line 24, in <module>\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" mlflow.set_experiment(\"s123456\")\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/mlflow/tracking/fluent.py\", line 143, in set_experiment\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" experiment = client.get_experiment_by_name(experiment_name)\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/mlflow/tracking/client.py\", line 544, in get_experiment_by_name\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" return self._tracking_client.get_experiment_by_name(name)\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/mlflow/tracking/_tracking_service/client.py\", line 236, in get_experiment_by_name\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" return self.store.get_experiment_by_name(name)\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/mlflow/store/tracking/rest_store.py\", line 323, in get_experiment_by_name\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" response_proto = self._call_endpoint(GetExperimentByName, req_body)\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/mlflow/store/tracking/rest_store.py\", line 60, in _call_endpoint\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" return call_endpoint(self.get_host_creds(), endpoint, method, json_body, response_proto)\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/mlflow/utils/rest_utils.py\", line 286, in call_endpoint\n",
" response = http_request(**call_kwargs)\n",
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/mlflow/utils/rest_utils.py\", line 151, in http_request\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" raise MlflowException(f\"API request to {url} failed with exception {e}\")\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
"mlflow.exceptions.MlflowException: API request to http://localhost:5000/api/2.0/mlflow/experiments/get-by-name failed with exception HTTPConnectionPool(host='localhost', port=5000): Max retries exceeded with url: /api/2.0/mlflow/experiments/get-by-name?experiment_name=s123456 (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7fd9988b7c40>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused'))\n"
2023-05-17 22:30:48 +02:00
]
2024-04-23 14:55:50 +02:00
}
],
"source": [
"! ls -l /tmp/mlruns\n",
"### Wtyrenujmy model z domyślnymi wartościami parametrów\n",
"! cd ./IUM_08/examples/; python sklearn_elasticnet_wine/train.py"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"outputs": [
2023-05-17 22:30:48 +02:00
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
2024-04-23 14:55:50 +02:00
"WARNING:urllib3.connectionpool:Retrying (Retry(total=4, connect=4, read=5, redirect=5, status=5)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7fa7bbd8f130>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/2.0/mlflow/experiments/get-by-name?experiment_name=s123456\n",
"WARNING:urllib3.connectionpool:Retrying (Retry(total=3, connect=3, read=5, redirect=5, status=5)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7fa7bbd8f580>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/2.0/mlflow/experiments/get-by-name?experiment_name=s123456\n",
"WARNING:urllib3.connectionpool:Retrying (Retry(total=2, connect=2, read=5, redirect=5, status=5)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7fa7bbd8f730>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/2.0/mlflow/experiments/get-by-name?experiment_name=s123456\n",
"WARNING:urllib3.connectionpool:Retrying (Retry(total=1, connect=1, read=5, redirect=5, status=5)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7fa7bbd8f8e0>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/2.0/mlflow/experiments/get-by-name?experiment_name=s123456\n",
"WARNING:urllib3.connectionpool:Retrying (Retry(total=0, connect=0, read=5, redirect=5, status=5)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7fa7bbd8fa90>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/2.0/mlflow/experiments/get-by-name?experiment_name=s123456\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
"Traceback (most recent call last):\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connection.py\", line 198, in _new_conn\n",
" sock = connection.create_connection(\n",
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/urllib3/util/connection.py\", line 85, in create_connection\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" raise err\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/urllib3/util/connection.py\", line 73, in create_connection\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" sock.connect(sa)\n",
"ConnectionRefusedError: [Errno 111] Connection refused\n",
"\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
"The above exception was the direct cause of the following exception:\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
"\n",
"Traceback (most recent call last):\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connectionpool.py\", line 793, in urlopen\n",
" response = self._make_request(\n",
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connectionpool.py\", line 496, in _make_request\n",
" conn.request(\n",
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connection.py\", line 400, in request\n",
" self.endheaders()\n",
" File \"/usr/lib/python3.10/http/client.py\", line 1278, in endheaders\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" self._send_output(message_body, encode_chunked=encode_chunked)\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/usr/lib/python3.10/http/client.py\", line 1038, in _send_output\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" self.send(msg)\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/usr/lib/python3.10/http/client.py\", line 976, in send\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" self.connect()\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connection.py\", line 238, in connect\n",
" self.sock = self._new_conn()\n",
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connection.py\", line 213, in _new_conn\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" raise NewConnectionError(\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
"urllib3.exceptions.NewConnectionError: <urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7fa7bbd8fc40>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
"\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
"The above exception was the direct cause of the following exception:\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
"\n",
"Traceback (most recent call last):\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/requests/adapters.py\", line 486, in send\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" resp = conn.urlopen(\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connectionpool.py\", line 877, in urlopen\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" return self.urlopen(\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connectionpool.py\", line 877, in urlopen\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" return self.urlopen(\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connectionpool.py\", line 877, in urlopen\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" return self.urlopen(\n",
" [Previous line repeated 2 more times]\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connectionpool.py\", line 847, in urlopen\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" retries = retries.increment(\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/urllib3/util/retry.py\", line 515, in increment\n",
" raise MaxRetryError(_pool, url, reason) from reason # type: ignore[arg-type]\n",
"urllib3.exceptions.MaxRetryError: HTTPConnectionPool(host='localhost', port=5000): Max retries exceeded with url: /api/2.0/mlflow/experiments/get-by-name?experiment_name=s123456 (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7fa7bbd8fc40>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused'))\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
"\n",
"During handling of the above exception, another exception occurred:\n",
"\n",
"Traceback (most recent call last):\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/mlflow/utils/rest_utils.py\", line 128, in http_request\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" return _get_http_response_with_retries(\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/mlflow/utils/request_utils.py\", line 228, in _get_http_response_with_retries\n",
" return session.request(method, url, allow_redirects=allow_redirects, **kwargs)\n",
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/requests/sessions.py\", line 589, in request\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" resp = self.send(prep, **send_kwargs)\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/requests/sessions.py\", line 703, in send\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" r = adapter.send(request, **kwargs)\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/requests/adapters.py\", line 519, in send\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" raise ConnectionError(e, request=request)\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
"requests.exceptions.ConnectionError: HTTPConnectionPool(host='localhost', port=5000): Max retries exceeded with url: /api/2.0/mlflow/experiments/get-by-name?experiment_name=s123456 (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7fa7bbd8fc40>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused'))\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
"\n",
"During handling of the above exception, another exception occurred:\n",
"\n",
"Traceback (most recent call last):\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/IUM_08/examples/sklearn_elasticnet_wine/train.py\", line 24, in <module>\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" mlflow.set_experiment(\"s123456\")\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/mlflow/tracking/fluent.py\", line 143, in set_experiment\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" experiment = client.get_experiment_by_name(experiment_name)\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/mlflow/tracking/client.py\", line 544, in get_experiment_by_name\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" return self._tracking_client.get_experiment_by_name(name)\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/mlflow/tracking/_tracking_service/client.py\", line 236, in get_experiment_by_name\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" return self.store.get_experiment_by_name(name)\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/mlflow/store/tracking/rest_store.py\", line 323, in get_experiment_by_name\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" response_proto = self._call_endpoint(GetExperimentByName, req_body)\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/mlflow/store/tracking/rest_store.py\", line 60, in _call_endpoint\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" return call_endpoint(self.get_host_creds(), endpoint, method, json_body, response_proto)\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/mlflow/utils/rest_utils.py\", line 286, in call_endpoint\n",
" response = http_request(**call_kwargs)\n",
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/mlflow/utils/rest_utils.py\", line 151, in http_request\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" raise MlflowException(f\"API request to {url} failed with exception {e}\")\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
"mlflow.exceptions.MlflowException: API request to http://localhost:5000/api/2.0/mlflow/experiments/get-by-name failed with exception HTTPConnectionPool(host='localhost', port=5000): Max retries exceeded with url: /api/2.0/mlflow/experiments/get-by-name?experiment_name=s123456 (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7fa7bbd8fc40>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused'))\n",
"WARNING:urllib3.connectionpool:Retrying (Retry(total=4, connect=4, read=5, redirect=5, status=5)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7f8ed9947130>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/2.0/mlflow/experiments/get-by-name?experiment_name=s123456\n",
"WARNING:urllib3.connectionpool:Retrying (Retry(total=3, connect=3, read=5, redirect=5, status=5)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7f8ed9947580>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/2.0/mlflow/experiments/get-by-name?experiment_name=s123456\n",
"WARNING:urllib3.connectionpool:Retrying (Retry(total=2, connect=2, read=5, redirect=5, status=5)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7f8ed9947730>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/2.0/mlflow/experiments/get-by-name?experiment_name=s123456\n",
"WARNING:urllib3.connectionpool:Retrying (Retry(total=1, connect=1, read=5, redirect=5, status=5)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7f8ed99478e0>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/2.0/mlflow/experiments/get-by-name?experiment_name=s123456\n",
"WARNING:urllib3.connectionpool:Retrying (Retry(total=0, connect=0, read=5, redirect=5, status=5)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7f8ed9947a90>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/2.0/mlflow/experiments/get-by-name?experiment_name=s123456\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
"Traceback (most recent call last):\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connection.py\", line 198, in _new_conn\n",
" sock = connection.create_connection(\n",
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/urllib3/util/connection.py\", line 85, in create_connection\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" raise err\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/urllib3/util/connection.py\", line 73, in create_connection\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" sock.connect(sa)\n",
"ConnectionRefusedError: [Errno 111] Connection refused\n",
"\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
"The above exception was the direct cause of the following exception:\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
"\n",
"Traceback (most recent call last):\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connectionpool.py\", line 793, in urlopen\n",
" response = self._make_request(\n",
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connectionpool.py\", line 496, in _make_request\n",
" conn.request(\n",
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connection.py\", line 400, in request\n",
" self.endheaders()\n",
" File \"/usr/lib/python3.10/http/client.py\", line 1278, in endheaders\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" self._send_output(message_body, encode_chunked=encode_chunked)\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/usr/lib/python3.10/http/client.py\", line 1038, in _send_output\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" self.send(msg)\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/usr/lib/python3.10/http/client.py\", line 976, in send\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" self.connect()\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connection.py\", line 238, in connect\n",
" self.sock = self._new_conn()\n",
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connection.py\", line 213, in _new_conn\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" raise NewConnectionError(\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
"urllib3.exceptions.NewConnectionError: <urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7f8ed9947c40>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
"\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
"The above exception was the direct cause of the following exception:\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
"\n",
"Traceback (most recent call last):\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/requests/adapters.py\", line 486, in send\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" resp = conn.urlopen(\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connectionpool.py\", line 877, in urlopen\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" return self.urlopen(\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connectionpool.py\", line 877, in urlopen\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" return self.urlopen(\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connectionpool.py\", line 877, in urlopen\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" return self.urlopen(\n",
" [Previous line repeated 2 more times]\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connectionpool.py\", line 847, in urlopen\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" retries = retries.increment(\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/urllib3/util/retry.py\", line 515, in increment\n",
" raise MaxRetryError(_pool, url, reason) from reason # type: ignore[arg-type]\n",
"urllib3.exceptions.MaxRetryError: HTTPConnectionPool(host='localhost', port=5000): Max retries exceeded with url: /api/2.0/mlflow/experiments/get-by-name?experiment_name=s123456 (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7f8ed9947c40>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused'))\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
"\n",
"During handling of the above exception, another exception occurred:\n",
"\n",
"Traceback (most recent call last):\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/mlflow/utils/rest_utils.py\", line 128, in http_request\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" return _get_http_response_with_retries(\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/mlflow/utils/request_utils.py\", line 228, in _get_http_response_with_retries\n",
" return session.request(method, url, allow_redirects=allow_redirects, **kwargs)\n",
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/requests/sessions.py\", line 589, in request\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" resp = self.send(prep, **send_kwargs)\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/requests/sessions.py\", line 703, in send\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" r = adapter.send(request, **kwargs)\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/requests/adapters.py\", line 519, in send\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" raise ConnectionError(e, request=request)\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
"requests.exceptions.ConnectionError: HTTPConnectionPool(host='localhost', port=5000): Max retries exceeded with url: /api/2.0/mlflow/experiments/get-by-name?experiment_name=s123456 (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7f8ed9947c40>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused'))\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
"\n",
"During handling of the above exception, another exception occurred:\n",
"\n",
"Traceback (most recent call last):\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/IUM_08/examples/sklearn_elasticnet_wine/train.py\", line 24, in <module>\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" mlflow.set_experiment(\"s123456\")\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/mlflow/tracking/fluent.py\", line 143, in set_experiment\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" experiment = client.get_experiment_by_name(experiment_name)\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/mlflow/tracking/client.py\", line 544, in get_experiment_by_name\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" return self._tracking_client.get_experiment_by_name(name)\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/mlflow/tracking/_tracking_service/client.py\", line 236, in get_experiment_by_name\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" return self.store.get_experiment_by_name(name)\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/mlflow/store/tracking/rest_store.py\", line 323, in get_experiment_by_name\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" response_proto = self._call_endpoint(GetExperimentByName, req_body)\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/mlflow/store/tracking/rest_store.py\", line 60, in _call_endpoint\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" return call_endpoint(self.get_host_creds(), endpoint, method, json_body, response_proto)\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/mlflow/utils/rest_utils.py\", line 286, in call_endpoint\n",
" response = http_request(**call_kwargs)\n",
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/mlflow/utils/rest_utils.py\", line 151, in http_request\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" raise MlflowException(f\"API request to {url} failed with exception {e}\")\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
"mlflow.exceptions.MlflowException: API request to http://localhost:5000/api/2.0/mlflow/experiments/get-by-name failed with exception HTTPConnectionPool(host='localhost', port=5000): Max retries exceeded with url: /api/2.0/mlflow/experiments/get-by-name?experiment_name=s123456 (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7f8ed9947c40>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused'))\n",
"WARNING:urllib3.connectionpool:Retrying (Retry(total=4, connect=4, read=5, redirect=5, status=5)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7f46d5b63130>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/2.0/mlflow/experiments/get-by-name?experiment_name=s123456\n",
"WARNING:urllib3.connectionpool:Retrying (Retry(total=3, connect=3, read=5, redirect=5, status=5)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7f46d5b63580>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/2.0/mlflow/experiments/get-by-name?experiment_name=s123456\n",
"WARNING:urllib3.connectionpool:Retrying (Retry(total=2, connect=2, read=5, redirect=5, status=5)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7f46d5b63730>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/2.0/mlflow/experiments/get-by-name?experiment_name=s123456\n",
"WARNING:urllib3.connectionpool:Retrying (Retry(total=1, connect=1, read=5, redirect=5, status=5)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7f46d5b638e0>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/2.0/mlflow/experiments/get-by-name?experiment_name=s123456\n",
"WARNING:urllib3.connectionpool:Retrying (Retry(total=0, connect=0, read=5, redirect=5, status=5)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7f46d5b63a90>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/2.0/mlflow/experiments/get-by-name?experiment_name=s123456\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
"Traceback (most recent call last):\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connection.py\", line 198, in _new_conn\n",
" sock = connection.create_connection(\n",
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/urllib3/util/connection.py\", line 85, in create_connection\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" raise err\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/urllib3/util/connection.py\", line 73, in create_connection\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" sock.connect(sa)\n",
"ConnectionRefusedError: [Errno 111] Connection refused\n",
"\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
"The above exception was the direct cause of the following exception:\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
"\n",
"Traceback (most recent call last):\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connectionpool.py\", line 793, in urlopen\n",
" response = self._make_request(\n",
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connectionpool.py\", line 496, in _make_request\n",
" conn.request(\n",
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connection.py\", line 400, in request\n",
" self.endheaders()\n",
" File \"/usr/lib/python3.10/http/client.py\", line 1278, in endheaders\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" self._send_output(message_body, encode_chunked=encode_chunked)\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/usr/lib/python3.10/http/client.py\", line 1038, in _send_output\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" self.send(msg)\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/usr/lib/python3.10/http/client.py\", line 976, in send\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" self.connect()\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connection.py\", line 238, in connect\n",
" self.sock = self._new_conn()\n",
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connection.py\", line 213, in _new_conn\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" raise NewConnectionError(\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
"urllib3.exceptions.NewConnectionError: <urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7f46d5b63c40>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
"\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
"The above exception was the direct cause of the following exception:\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
"\n",
"Traceback (most recent call last):\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/requests/adapters.py\", line 486, in send\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" resp = conn.urlopen(\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connectionpool.py\", line 877, in urlopen\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" return self.urlopen(\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connectionpool.py\", line 877, in urlopen\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" return self.urlopen(\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connectionpool.py\", line 877, in urlopen\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" return self.urlopen(\n",
" [Previous line repeated 2 more times]\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connectionpool.py\", line 847, in urlopen\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" retries = retries.increment(\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/urllib3/util/retry.py\", line 515, in increment\n",
" raise MaxRetryError(_pool, url, reason) from reason # type: ignore[arg-type]\n",
"urllib3.exceptions.MaxRetryError: HTTPConnectionPool(host='localhost', port=5000): Max retries exceeded with url: /api/2.0/mlflow/experiments/get-by-name?experiment_name=s123456 (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7f46d5b63c40>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused'))\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
"\n",
"During handling of the above exception, another exception occurred:\n",
"\n",
"Traceback (most recent call last):\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/mlflow/utils/rest_utils.py\", line 128, in http_request\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" return _get_http_response_with_retries(\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/mlflow/utils/request_utils.py\", line 228, in _get_http_response_with_retries\n",
" return session.request(method, url, allow_redirects=allow_redirects, **kwargs)\n",
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/requests/sessions.py\", line 589, in request\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" resp = self.send(prep, **send_kwargs)\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/requests/sessions.py\", line 703, in send\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" r = adapter.send(request, **kwargs)\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/requests/adapters.py\", line 519, in send\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" raise ConnectionError(e, request=request)\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
"requests.exceptions.ConnectionError: HTTPConnectionPool(host='localhost', port=5000): Max retries exceeded with url: /api/2.0/mlflow/experiments/get-by-name?experiment_name=s123456 (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7f46d5b63c40>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused'))\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
"\n",
"During handling of the above exception, another exception occurred:\n",
"\n",
"Traceback (most recent call last):\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/IUM_08/examples/sklearn_elasticnet_wine/train.py\", line 24, in <module>\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" mlflow.set_experiment(\"s123456\")\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/mlflow/tracking/fluent.py\", line 143, in set_experiment\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" experiment = client.get_experiment_by_name(experiment_name)\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/mlflow/tracking/client.py\", line 544, in get_experiment_by_name\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" return self._tracking_client.get_experiment_by_name(name)\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/mlflow/tracking/_tracking_service/client.py\", line 236, in get_experiment_by_name\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" return self.store.get_experiment_by_name(name)\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/mlflow/store/tracking/rest_store.py\", line 323, in get_experiment_by_name\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" response_proto = self._call_endpoint(GetExperimentByName, req_body)\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/mlflow/store/tracking/rest_store.py\", line 60, in _call_endpoint\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" return call_endpoint(self.get_host_creds(), endpoint, method, json_body, response_proto)\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/mlflow/utils/rest_utils.py\", line 286, in call_endpoint\n",
" response = http_request(**call_kwargs)\n",
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/mlflow/utils/rest_utils.py\", line 151, in http_request\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" raise MlflowException(f\"API request to {url} failed with exception {e}\")\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
"mlflow.exceptions.MlflowException: API request to http://localhost:5000/api/2.0/mlflow/experiments/get-by-name failed with exception HTTPConnectionPool(host='localhost', port=5000): Max retries exceeded with url: /api/2.0/mlflow/experiments/get-by-name?experiment_name=s123456 (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7f46d5b63c40>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused'))\n",
"WARNING:urllib3.connectionpool:Retrying (Retry(total=4, connect=4, read=5, redirect=5, status=5)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7fda74a13130>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/2.0/mlflow/experiments/get-by-name?experiment_name=s123456\n",
"^C\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
"Traceback (most recent call last):\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connection.py\", line 198, in _new_conn\n",
" sock = connection.create_connection(\n",
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/urllib3/util/connection.py\", line 85, in create_connection\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" raise err\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/urllib3/util/connection.py\", line 73, in create_connection\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" sock.connect(sa)\n",
"ConnectionRefusedError: [Errno 111] Connection refused\n",
"\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
"The above exception was the direct cause of the following exception:\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
"\n",
"Traceback (most recent call last):\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connectionpool.py\", line 793, in urlopen\n",
" response = self._make_request(\n",
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connectionpool.py\", line 496, in _make_request\n",
" conn.request(\n",
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connection.py\", line 400, in request\n",
" self.endheaders()\n",
" File \"/usr/lib/python3.10/http/client.py\", line 1278, in endheaders\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" self._send_output(message_body, encode_chunked=encode_chunked)\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/usr/lib/python3.10/http/client.py\", line 1038, in _send_output\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" self.send(msg)\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/usr/lib/python3.10/http/client.py\", line 976, in send\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" self.connect()\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connection.py\", line 238, in connect\n",
" self.sock = self._new_conn()\n",
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connection.py\", line 213, in _new_conn\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" raise NewConnectionError(\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
"urllib3.exceptions.NewConnectionError: <urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7fda74a13580>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
"\n",
"During handling of the above exception, another exception occurred:\n",
"\n",
"Traceback (most recent call last):\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/IUM_08/examples/sklearn_elasticnet_wine/train.py\", line 24, in <module>\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" mlflow.set_experiment(\"s123456\")\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/mlflow/tracking/fluent.py\", line 143, in set_experiment\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" experiment = client.get_experiment_by_name(experiment_name)\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/mlflow/tracking/client.py\", line 544, in get_experiment_by_name\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" return self._tracking_client.get_experiment_by_name(name)\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/mlflow/tracking/_tracking_service/client.py\", line 236, in get_experiment_by_name\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" return self.store.get_experiment_by_name(name)\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/mlflow/store/tracking/rest_store.py\", line 323, in get_experiment_by_name\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" response_proto = self._call_endpoint(GetExperimentByName, req_body)\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/mlflow/store/tracking/rest_store.py\", line 60, in _call_endpoint\n",
2023-05-17 22:30:48 +02:00
" return call_endpoint(self.get_host_creds(), endpoint, method, json_body, response_proto)\n",
2024-04-23 14:55:50 +02:00
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/mlflow/utils/rest_utils.py\", line 286, in call_endpoint\n",
" response = http_request(**call_kwargs)\n",
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/mlflow/utils/rest_utils.py\", line 128, in http_request\n",
" return _get_http_response_with_retries(\n",
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/mlflow/utils/request_utils.py\", line 228, in _get_http_response_with_retries\n",
" return session.request(method, url, allow_redirects=allow_redirects, **kwargs)\n",
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/requests/sessions.py\", line 589, in request\n",
" resp = self.send(prep, **send_kwargs)\n",
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/requests/sessions.py\", line 703, in send\n",
" r = adapter.send(request, **kwargs)\n",
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/requests/adapters.py\", line 486, in send\n",
" resp = conn.urlopen(\n",
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connectionpool.py\", line 877, in urlopen\n",
" return self.urlopen(\n",
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connectionpool.py\", line 850, in urlopen\n",
" retries.sleep()\n",
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/urllib3/util/retry.py\", line 359, in sleep\n",
" self._sleep_backoff()\n",
" File \"/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/urllib3/util/retry.py\", line 343, in _sleep_backoff\n",
" time.sleep(backoff)\n",
"KeyboardInterrupt\n"
2021-05-10 12:53:57 +02:00
]
}
],
"source": [
"### I jeszcze raz, tym razem ze zmienionymi wartościami parametrów\n",
"! cd ./IUM_08/examples/; for l in {1..9}; do for a in {1..9}; do python sklearn_elasticnet_wine/train.py 0.$a 0.$l; done; done"
]
},
{
"cell_type": "code",
2021-05-17 12:52:53 +02:00
"execution_count": 32,
2021-05-10 12:53:57 +02:00
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"total 16\r\n",
2021-05-17 12:52:53 +02:00
"drwxrwxr-x 6 tomek tomek 4096 maj 17 08:43 375cde31bdd44a45a91fd7cee92ebcda\r\n",
"drwxrwxr-x 6 tomek tomek 4096 maj 17 10:38 b395b55b47fc43de876b67f5a4a5dae9\r\n",
"drwxrwxr-x 6 tomek tomek 4096 maj 17 09:15 b3ead42eca964113b29e7e5f8bcb7bb7\r\n",
"-rw-rw-r-- 1 tomek tomek 151 maj 17 08:43 meta.yaml\r\n"
2021-05-10 12:53:57 +02:00
]
}
],
"source": [
"### Informacje o przebieagach eksperymentu zostały zapisane w katalogu mlruns\n",
2021-05-17 12:52:53 +02:00
"! ls -l IUM_08/examples/mlruns/0 | head"
2021-05-10 12:53:57 +02:00
]
},
{
"cell_type": "code",
2021-05-17 12:52:53 +02:00
"execution_count": 33,
2021-05-10 12:53:57 +02:00
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
2021-05-17 12:52:53 +02:00
"total 20\r\n",
"drwxrwxr-x 3 tomek tomek 4096 maj 17 08:43 artifacts\r\n",
"-rw-rw-r-- 1 tomek tomek 423 maj 17 08:43 meta.yaml\r\n",
"drwxrwxr-x 2 tomek tomek 4096 maj 17 08:43 metrics\r\n",
"drwxrwxr-x 2 tomek tomek 4096 maj 17 08:43 params\r\n",
"drwxrwxr-x 2 tomek tomek 4096 maj 17 08:43 tags\r\n"
]
}
],
"source": [
"! ls -l IUM_08/examples/mlruns/0/375cde31bdd44a45a91fd7cee92ebcda"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 6,
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"[2021-05-16 17:58:43 +0200] [118029] [INFO] Starting gunicorn 20.1.0\n",
"[2021-05-16 17:58:43 +0200] [118029] [ERROR] Connection in use: ('127.0.0.1', 5000)\n",
"[2021-05-16 17:58:43 +0200] [118029] [ERROR] Retrying in 1 second.\n",
"[2021-05-16 17:58:44 +0200] [118029] [ERROR] Connection in use: ('127.0.0.1', 5000)\n",
"[2021-05-16 17:58:44 +0200] [118029] [ERROR] Retrying in 1 second.\n",
"[2021-05-16 17:58:45 +0200] [118029] [ERROR] Connection in use: ('127.0.0.1', 5000)\n",
"[2021-05-16 17:58:45 +0200] [118029] [ERROR] Retrying in 1 second.\n",
"[2021-05-16 17:58:46 +0200] [118029] [ERROR] Connection in use: ('127.0.0.1', 5000)\n",
"[2021-05-16 17:58:46 +0200] [118029] [ERROR] Retrying in 1 second.\n",
"[2021-05-16 17:58:47 +0200] [118029] [ERROR] Connection in use: ('127.0.0.1', 5000)\n",
"[2021-05-16 17:58:47 +0200] [118029] [ERROR] Retrying in 1 second.\n",
"[2021-05-16 17:58:48 +0200] [118029] [ERROR] Can't connect to ('127.0.0.1', 5000)\n",
"Running the mlflow server failed. Please see the logs above for details.\n"
2021-05-10 12:53:57 +02:00
]
}
],
"source": [
"### Możemy je obejrzeć w przeglądarce uruchamiając interfejs webowy:\n",
"### (powinniśmy to wywołać w normalnej konsoli, w jupyter będziemy mieli zablokowany kernel)\n",
"! cd IUM_08/examples/; mlflow ui"
]
},
2022-05-09 09:54:34 +02:00
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Instancja na naszym serwerze: http://tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl:5000/#/"
]
},
2021-05-10 12:53:57 +02:00
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"### Wygląd interfejsu webowego\n",
"<img width=\"75%\" src=\"IUM_08/mlflowui.png\"/>"
]
},