ium/IUM_09.Python_srodowiska.ipynb
2024-05-15 08:42:30 +02:00

4787 lines
194 KiB
Plaintext
Raw Blame History

This file contains invisible Unicode characters

This file contains invisible Unicode characters that are indistinguishable to humans but may be processed differently by a computer. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"id": "4b9b298d",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"## Inżynieria uczenia maszynowego\n",
"### 15 maja 2024\n",
"# 9. Środowiska wirtualne"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "cf14c577",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"## Python Virtual Env\n",
" - Python posiada wbudowany mechanizm do zarządzania wirtualnymi środowiskami\n",
" - Nie mylić z bardziej rozbudowanym [virtualenv](https://pypi.org/project/virtualenv/) (dla Python 2)\n",
" - Umożliwia używanie różnych wersji bibliotek do różnych zastosowań\n",
" - Dotyczy on tylko bibliotek pythona\n",
" - Więcej informacji: https://packaging.python.org/guides/installing-using-pip-and-virtual-environments/"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "85284459",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"Poniżej stworzymy środowisko w katalogu `./myenv`:"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "9cabe194",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"```\n",
"$ python3 -m venv myenv\n",
"```"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "2a8b1048",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"Teraz możemy je aktywować:"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "4619a71d",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"```\n",
"$ source ./myenv/bin/activate\n",
"(myenv) $ which python\n",
"/home/tomek/myenv/bin/python\n",
"```"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "2e5bf86a",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"I modyfikować instalując zależności:"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "256149c4",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"```\n",
"(myenv) $ python3 -m pip install requests\n",
"```"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "7fbba7d3",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"Środowisko możemy deaktywować poprzez:"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "a2d688b7",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"```\n",
"deactivate\n",
"```"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "0d3eb6d4",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"Środowisko można udostępnić kopiując cały katalog ze środowiskiem"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "90605b49",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"## pipx\n",
" - pipx: polecenie, które instaluje moduł Pythonowy w odrębnym środowisku wirtualnym venv\n",
" - jednocześnie dodaje powiązane z nim polecenie (\"Command line entry point\") do zmiennej `PATH`\n",
" - w ten sposób możemy zainstalować polecenie, które będzie globalnie dostępne a jednocześnie nie będzie \"mieszało\" w zależnościach modułów Pythonowych. Umożliwia to uniknięcie konfliktów między zależnościami i jednocześnie umożliwia dostęp do polecenia oferowanego przez moduł z poziomu systemu (bez ręcznej aktywacji środowiska)\n",
" - więcej informacji: https://packaging.python.org/guides/installing-stand-alone-command-line-tools/\n",
" - https://github.com/pypa/pipx"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "a8aca05d",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"## Conda\n",
"> *Package, dependency and environment management for any language—Python, R, Ruby, Lua, Scala, Java, JavaScript, C/ C++, FORTRAN, and more.*\n",
"\n",
"<img src=\"img/environments/conda.png\"/>\n",
"\n",
"Conda umożliwia zarządzanie:\n",
" - środowiskami (jak venv)\n",
" - paczkami i zależnościami (jak pip)\n",
"\n",
"Dokumentacja: https://docs.conda.io/en/latest/"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "26f253cb",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"Różnice między Conda a venv ([źródło](https://docs.conda.io/projects/conda/en/latest/user-guide/concepts/environments.html#virtual-environments)):\n",
" - Dowolna wersja Python w Conda (inna niż systemowa)\n",
" - Conda zarządza też zależnościami innymi niż Pythonowe\n",
" - Paczki w PyPI (używane przez `pip`) pochodzą od ich autorów. Paczki w conda są  budowane przez conda albo społeczność conda-forge"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "57f19a08",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"## Dystrybucje: Anaconda i MiniConda\n",
"Conda jest dostępna w dwóch dystrybcjach:\n",
" - [Miniconda](https://docs.conda.io/en/latest/miniconda.html):\n",
" - wymaga 400 MB miejsca na dysku\n",
" - zawiera jedynie podstawowe narzędzia:\n",
" - conda\n",
" - Python\n",
" - pip, zlib\n",
" - pozostałe narzędzia/biblioteki doinstalujemy w miarę potrzeb\n",
" - [Anaconda](https://www.anaconda.com/products/individual)\n",
" - wymaga conajmniej 3 GB miejsca na dysku\n",
" - Zawiera narzędzi GUI [Anaconda Navigator](https://docs.anaconda.com/anaconda/navigator/) (można je doinstalować do Miniconda)\n",
" - zawiera to co Miniconda +:\n",
" - Ponad 1500 preinstalowanych pakietów, głównie \"naukowych\", m.in.: SciPy, NumPy, Jupyter, scikit-learn, Pandas\n",
" - bezpłatna dla użytkowników indywidualnych, małych firm i orgranizacji non-profit (\"Anaconda distribution\")\n",
" - płatna dla dużych firm (+200 osób i instytucji rządowych (\"Anaconda Proferssional\")\n",
" "
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "d6d5156a",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"## Dystrybucje\n",
" - Wersje paczek/bibliotek zawartych w danej dystrybucji są przetestowane pod względem zgodności ze sobą\n",
" - Możemy dokonać zaktualizacji wszystkich pakietów za pomocą polecenia: `conda update conda`\n",
" - Conda zatroszczy się o to, by rozwiązać potencjalne konflikty wynikające z zależności deklarowanych przez poszczególne biblioteki. \n",
" - Nie zawsze wszystkie biblioteki będą w swoich najnowszych wersjach - mogłoby to powodować problemy z działaniem bibliotek od nich zależnych\n",
" - Podczas aktualizacji niektóre biblioteki mogą zostać \"zdowngradowane\""
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "61d89bd2",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"```\n",
"$ conda update conda\n",
"Collecting package metadata (current_repodata.json): done\n",
"Solving environment: done\n",
"\n",
"## Package Plan ##\n",
"\n",
" environment location: /home/tomek/miniconda3\n",
"\n",
" added / updated specs:\n",
" - conda\n",
"\n",
"\n",
"The following packages will be downloaded:\n",
"\n",
" package | build\n",
" ---------------------------|-----------------\n",
" attrs-21.2.0 | pyhd3eb1b0_0 46 KB\n",
" cffi-1.14.5 | py39h261ae71_0 226 KB\n",
" chardet-4.0.0 |py39h06a4308_1003 194 KB\n",
" conda-package-handling-1.7.3| py39h27cfd23_1 884 KB\n",
" cryptography-3.4.7 | py39hd23ed53_0 906 KB\n",
" decorator-5.0.9 | pyhd3eb1b0_0 12 KB\n",
" glib-2.68.2 | h36276a3_0 3.0 MB\n",
" idna-2.10 | pyhd3eb1b0_0 52 KB\n",
" jinja2-3.0.0 | pyhd3eb1b0_0 106 KB\n",
" markupsafe-2.0.1 | py39h27cfd23_0 22 KB\n",
" notebook-6.4.0 | py39h06a4308_0 4.1 MB\n",
" pygments-2.9.0 | pyhd3eb1b0_0 721 KB\n",
" pyopenssl-20.0.1 | pyhd3eb1b0_1 49 KB\n",
" requests-2.25.1 | pyhd3eb1b0_0 52 KB\n",
" ruamel_yaml-0.15.100 | py39h27cfd23_0 260 KB\n",
" tqdm-4.59.0 | pyhd3eb1b0_1 93 KB\n",
" urllib3-1.26.4 | pyhd3eb1b0_0 105 KB\n",
" ------------------------------------------------------------\n",
" Total: 10.7 MB\n",
"\n",
"The following packages will be REMOVED:\n",
"\n",
" libedit-3.1.20191231-h14c3975_1\n",
" pip-20.3.1-py39h06a4308_0\n",
" wheel-0.36.1-pyhd3eb1b0_0\n",
"\n",
"The following packages will be UPDATED:\n",
"\n",
" attrs 20.3.0-pyhd3eb1b0_0 --> 21.2.0-pyhd3eb1b0_0\n",
" ca-certificates conda-forge::ca-certificates-2020.12.~ --> pkgs/main::ca-certificates-2021.4.13-h06a4308_1\n",
" cffi 1.14.4-py39h261ae71_0 --> 1.14.5-py39h261ae71_0\n",
" chardet 3.0.4-py39h06a4308_1003 --> 4.0.0-py39h06a4308_1003\n",
" conda conda-forge::conda-4.10.1-py39hf3d152~ --> pkgs/main::conda-4.10.1-py39h06a4308_1\n",
" conda-package-han~ 1.7.2-py39h27cfd23_1 --> 1.7.3-py39h27cfd23_1\n",
" cryptography 3.3.1-py39h3c74f83_0 --> 3.4.7-py39hd23ed53_0\n",
" decorator 5.0.6-pyhd3eb1b0_0 --> 5.0.9-pyhd3eb1b0_0\n",
" glib 2.68.1-h36276a3_0 --> 2.68.2-h36276a3_0\n",
" jinja2 2.11.3-pyhd3eb1b0_0 --> 3.0.0-pyhd3eb1b0_0\n",
" markupsafe 1.1.1-py39h27cfd23_0 --> 2.0.1-py39h27cfd23_0\n",
" notebook 6.3.0-py39h06a4308_0 --> 6.4.0-py39h06a4308_0\n",
" pygments 2.8.1-pyhd3eb1b0_0 --> 2.9.0-pyhd3eb1b0_0\n",
" pyopenssl 20.0.0-pyhd3eb1b0_1 --> 20.0.1-pyhd3eb1b0_1\n",
" readline 8.0-h7b6447c_0 --> 8.1-h27cfd23_0\n",
" requests 2.25.0-pyhd3eb1b0_0 --> 2.25.1-pyhd3eb1b0_0\n",
" ruamel_yaml 0.15.80-py39h27cfd23_0 --> 0.15.100-py39h27cfd23_0\n",
" setuptools 51.0.0-py39h06a4308_2 --> 52.0.0-py39h06a4308_0\n",
" sqlite 3.33.0-h62c20be_0 --> 3.35.4-hdfb4753_0\n",
" tqdm 4.54.1-pyhd3eb1b0_0 --> 4.59.0-pyhd3eb1b0_1\n",
" tzdata 2020d-h14c3975_0 --> 2020f-h52ac0ba_0\n",
" urllib3 1.25.11-py_0 --> 1.26.4-pyhd3eb1b0_0\n",
"\n",
"The following packages will be SUPERSEDED by a higher-priority channel:\n",
"\n",
" certifi conda-forge::certifi-2020.12.5-py39hf~ --> pkgs/main::certifi-2020.12.5-py39h06a4308_0\n",
"\n",
"The following packages will be DOWNGRADED:\n",
"\n",
" idna 2.10-py_0 --> 2.10-pyhd3eb1b0_0\n",
"\n",
"\n",
"Proceed ([y]/n)? y\n",
"\n",
"[...]\n",
"\n",
"\n",
"```"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "1c7b2930",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"## Instalacja\n",
"Instrukcje: \n",
"- [Linux](https://docs.conda.io/projects/conda/en/latest/user-guide/install/linux.html)\n",
"- [Windows](https://docs.conda.io/projects/conda/en/latest/user-guide/install/windows.html)\n",
"- [macOS](https://docs.conda.io/projects/conda/en/latest/user-guide/install/macos.html)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "0ceff229",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"## Pakiety Conda\n",
"Pakiet (Package) conda to archiwum o rozszerzeniu `.tar.bz2` lub `.conda`zawierające:\n",
" - folder `lib`: biblioteki systemowe, moduły Python\n",
" - folder `bin`: pliki wykonywalne i wszelkie inne pliki potrzebne to zainstalowania danej zależności\n",
" - metadane w katalogu `info/`\n",
" \n",
" \n",
" \n",
"Pakiety można:\n",
" - wyszukiwać: `conda search pytorch`\n",
" - instalować: `conda install pytorch`\n",
" - tworzyć: `conda build hello_world`\n",
" - usuwać: `conda remove pytorch`\n",
" "
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "f54f3bdb",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"### Repozytoria i kanały\n",
"- Pakiety mogą być ściągane z różnych kanałów (\"channels\")\n",
"- Kanały mogą być zdalne albo lokalne\n",
"- Domyślny kanał to https://repo.anaconda.com/pkgs/ - zawiera ponad 7,5 tys pakietów, jest utrzymywany przez Anacondę.\n",
"- Jeśli jakiejś paczki nie ma na oficjalnym kanale, bardzo możliwe, że znajdziemy ją na [Conda-forge](https://conda-forge.org/) - kanale utrzymywanym przez społeczność\n",
"- Wyszukiwanie i przeglądanie pakietów: [conda i conda-forge](https://anaconda.org/anaconda/repo)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "5ab846d0",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"Na przykład, pakiet `mlflow` nie jest dostępny na oficjalnym kanale:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 6,
"id": "f301bdf7",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"Loading channels: done\n",
"No match found for: mlflow. Search: *mlflow*\n",
"\n",
"PackagesNotFoundError: The following packages are not available from current channels:\n",
"\n",
" - mlflow\n",
"\n",
"Current channels:\n",
"\n",
" - https://repo.anaconda.com/pkgs/main/linux-64\n",
" - https://repo.anaconda.com/pkgs/main/noarch\n",
" - https://repo.anaconda.com/pkgs/r/linux-64\n",
" - https://repo.anaconda.com/pkgs/r/noarch\n",
"\n",
"To search for alternate channels that may provide the conda package you're\n",
"looking for, navigate to\n",
"\n",
" https://anaconda.org\n",
"\n",
"and use the search bar at the top of the page.\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.\n"
]
}
],
"source": [
"conda search mlflow"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "ea36f2cd",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"Do poleceń `search` i `install` możemy dodać flagę `channel` co doda podany kanał do listy przeszukiwanych przez to polecenie kanałów:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 7,
"id": "61911bf5",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"Loading channels: done\n",
"# Name Version Build Channel \n",
"mlflow 0.9.0.1 py_0 conda-forge \n",
"mlflow 0.9.1 py_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.0.0 py27_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.0.0 py27_1 conda-forge \n",
"mlflow 1.0.0 py_2 conda-forge \n",
"mlflow 1.0.0 py_3 conda-forge \n",
"mlflow 1.1.0 py_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.2.0 py_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.2.0 py_1 conda-forge \n",
"mlflow 1.3.0 py36_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.3.0 py37_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.4.0 py36_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.4.0 py37_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.4.0 py38_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.5.0 py36_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.5.0 py36_1 conda-forge \n",
"mlflow 1.5.0 py37_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.5.0 py37_1 conda-forge \n",
"mlflow 1.5.0 py38_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.5.0 py38_1 conda-forge \n",
"mlflow 1.6.0 py36_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.6.0 py37_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.6.0 py38_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.7.0 py36_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.7.0 py37_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.7.0 py38_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.7.1 py36h9f0ad1d_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.7.1 py37hc8dfbb8_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.7.1 py38h32f6830_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.7.2 py36h9f0ad1d_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.7.2 py37hc8dfbb8_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.7.2 py38h32f6830_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.8.0 py36h9f0ad1d_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.8.0 py37hc8dfbb8_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.8.0 py38h32f6830_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.9.1 py36h9f0ad1d_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.9.1 py37hc8dfbb8_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.9.1 py38h32f6830_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.10.0 py36h9f0ad1d_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.10.0 py37hc8dfbb8_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.10.0 py38h32f6830_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.11.0 py36h9f0ad1d_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.11.0 py36h9f0ad1d_1 conda-forge \n",
"mlflow 1.11.0 py37hc8dfbb8_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.11.0 py37hc8dfbb8_1 conda-forge \n",
"mlflow 1.11.0 py38h32f6830_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.11.0 py38h32f6830_1 conda-forge \n",
"mlflow 1.12.0 py36h5fab9bb_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.12.0 py37h89c1867_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.12.0 py38h578d9bd_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.12.1 py36h5fab9bb_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.12.1 py37h89c1867_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.12.1 py38h578d9bd_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.13 py36h5fab9bb_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.13 py37h89c1867_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.13 py38h578d9bd_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.13.1 py36h5fab9bb_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.13.1 py36h5fab9bb_2 conda-forge \n",
"mlflow 1.13.1 py36hd000896_2 conda-forge \n",
"mlflow 1.13.1 py37h89c1867_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.13.1 py37h89c1867_2 conda-forge \n",
"mlflow 1.13.1 py38h578d9bd_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.13.1 py38h578d9bd_2 conda-forge \n",
"mlflow 1.13.1 py39hf3d152e_2 conda-forge \n",
"mlflow 1.14.0 py36h24e63a9_1 conda-forge \n",
"mlflow 1.14.0 py36h5fab9bb_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.14.0 py36h87b8279_1 conda-forge \n",
"mlflow 1.14.0 py36hd000896_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.14.0 py37h02d9ccd_1 conda-forge \n",
"mlflow 1.14.0 py37h89c1867_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.14.0 py38h578d9bd_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.14.0 py38he918c71_1 conda-forge \n",
"mlflow 1.14.0 py39ha39b057_1 conda-forge \n",
"mlflow 1.14.0 py39hf3d152e_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.14.1 py36h24e63a9_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.14.1 py36h87b8279_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.14.1 py37h02d9ccd_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.14.1 py38he918c71_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.14.1 py39ha39b057_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.15.0 py36h24e63a9_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.15.0 py36h87b8279_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.15.0 py37h02d9ccd_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.15.0 py38he918c71_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.15.0 py39ha39b057_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.16.0 py36h24e63a9_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.16.0 py36h87b8279_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.16.0 py37h02d9ccd_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.16.0 py38he918c71_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.16.0 py39ha39b057_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.17.0 py36h24e63a9_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.17.0 py36h24e63a9_1 conda-forge \n",
"mlflow 1.17.0 py36h87b8279_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.17.0 py36h87b8279_1 conda-forge \n",
"mlflow 1.17.0 py37h02d9ccd_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.17.0 py37h02d9ccd_1 conda-forge \n",
"mlflow 1.17.0 py38he918c71_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.17.0 py38he918c71_1 conda-forge \n",
"mlflow 1.17.0 py39ha39b057_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.17.0 py39ha39b057_1 conda-forge \n",
"\n",
"Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.\n"
]
}
],
"source": [
"conda search mlflow --channel conda-forge"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "c7cea2c5",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"Możemy dodać kanał `conda-forge` tak, żeby był używany automatycznie (bez podawania flagi `channel`):"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 11,
"id": "df31755c",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"Warning: 'conda-forge' already in 'channels' list, moving to the top\n",
"\n",
"Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.\n"
]
}
],
"source": [
"conda config --add channels conda-forge"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "33b4d692",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"Polecanie `conda info` pokaże nam m.in. używane domyślnie kanały.\n",
"Możem dodawać i usuwać kanały oraz zmieniać ich kolejność (priorytet) edytując plik [`~/.condarc`](https://conda.io/projects/conda/en/latest/user-guide/configuration/use-condarc.html)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 10,
"id": "b5621afa",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"\n",
" active environment : base\n",
" active env location : /home/tomek/miniconda3\n",
" shell level : 1\n",
" user config file : /home/tomek/.condarc\n",
" populated config files : /home/tomek/.condarc\n",
" conda version : 4.10.1\n",
" conda-build version : not installed\n",
" python version : 3.9.1.final.0\n",
" virtual packages : __cuda=11.2=0\n",
" __linux=5.4.0=0\n",
" __glibc=2.31=0\n",
" __unix=0=0\n",
" __archspec=1=x86_64\n",
" base environment : /home/tomek/miniconda3 (writable)\n",
" conda av data dir : /home/tomek/miniconda3/etc/conda\n",
" conda av metadata url : https://repo.anaconda.com/pkgs/main\n",
" channel URLs : https://conda.anaconda.org/conda-forge/linux-64\n",
" https://conda.anaconda.org/conda-forge/noarch\n",
" https://repo.anaconda.com/pkgs/main/linux-64\n",
" https://repo.anaconda.com/pkgs/main/noarch\n",
" https://repo.anaconda.com/pkgs/r/linux-64\n",
" https://repo.anaconda.com/pkgs/r/noarch\n",
" package cache : /home/tomek/miniconda3/pkgs\n",
" /home/tomek/.conda/pkgs\n",
" envs directories : /home/tomek/miniconda3/envs\n",
" /home/tomek/.conda/envs\n",
" platform : linux-64\n",
" user-agent : conda/4.10.1 requests/2.25.1 CPython/3.9.1 Linux/5.4.0-73-generic ubuntu/20.04.2 glibc/2.31\n",
" UID:GID : 1000:1000\n",
" netrc file : None\n",
" offline mode : False\n",
"\n",
"\n",
"Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.\n"
]
}
],
"source": [
"conda info"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "cb1df295",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"Jak widać, po dodaniu kanału `conda-forge`, pakiet `mlflow` zostaje znaleziony:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 9,
"id": "92b5da5b",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"Loading channels: done\n",
"# Name Version Build Channel \n",
"mlflow 0.9.0.1 py_0 conda-forge \n",
"mlflow 0.9.1 py_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.0.0 py27_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.0.0 py27_1 conda-forge \n",
"mlflow 1.0.0 py_2 conda-forge \n",
"mlflow 1.0.0 py_3 conda-forge \n",
"mlflow 1.1.0 py_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.2.0 py_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.2.0 py_1 conda-forge \n",
"mlflow 1.3.0 py36_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.3.0 py37_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.4.0 py36_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.4.0 py37_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.4.0 py38_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.5.0 py36_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.5.0 py36_1 conda-forge \n",
"mlflow 1.5.0 py37_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.5.0 py37_1 conda-forge \n",
"mlflow 1.5.0 py38_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.5.0 py38_1 conda-forge \n",
"mlflow 1.6.0 py36_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.6.0 py37_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.6.0 py38_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.7.0 py36_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.7.0 py37_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.7.0 py38_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.7.1 py36h9f0ad1d_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.7.1 py37hc8dfbb8_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.7.1 py38h32f6830_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.7.2 py36h9f0ad1d_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.7.2 py37hc8dfbb8_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.7.2 py38h32f6830_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.8.0 py36h9f0ad1d_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.8.0 py37hc8dfbb8_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.8.0 py38h32f6830_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.9.1 py36h9f0ad1d_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.9.1 py37hc8dfbb8_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.9.1 py38h32f6830_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.10.0 py36h9f0ad1d_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.10.0 py37hc8dfbb8_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.10.0 py38h32f6830_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.11.0 py36h9f0ad1d_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.11.0 py36h9f0ad1d_1 conda-forge \n",
"mlflow 1.11.0 py37hc8dfbb8_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.11.0 py37hc8dfbb8_1 conda-forge \n",
"mlflow 1.11.0 py38h32f6830_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.11.0 py38h32f6830_1 conda-forge \n",
"mlflow 1.12.0 py36h5fab9bb_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.12.0 py37h89c1867_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.12.0 py38h578d9bd_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.12.1 py36h5fab9bb_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.12.1 py37h89c1867_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.12.1 py38h578d9bd_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.13 py36h5fab9bb_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.13 py37h89c1867_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.13 py38h578d9bd_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.13.1 py36h5fab9bb_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.13.1 py36h5fab9bb_2 conda-forge \n",
"mlflow 1.13.1 py36hd000896_2 conda-forge \n",
"mlflow 1.13.1 py37h89c1867_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.13.1 py37h89c1867_2 conda-forge \n",
"mlflow 1.13.1 py38h578d9bd_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.13.1 py38h578d9bd_2 conda-forge \n",
"mlflow 1.13.1 py39hf3d152e_2 conda-forge \n",
"mlflow 1.14.0 py36h24e63a9_1 conda-forge \n",
"mlflow 1.14.0 py36h5fab9bb_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.14.0 py36h87b8279_1 conda-forge \n",
"mlflow 1.14.0 py36hd000896_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.14.0 py37h02d9ccd_1 conda-forge \n",
"mlflow 1.14.0 py37h89c1867_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.14.0 py38h578d9bd_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.14.0 py38he918c71_1 conda-forge \n",
"mlflow 1.14.0 py39ha39b057_1 conda-forge \n",
"mlflow 1.14.0 py39hf3d152e_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.14.1 py36h24e63a9_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.14.1 py36h87b8279_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.14.1 py37h02d9ccd_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.14.1 py38he918c71_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.14.1 py39ha39b057_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.15.0 py36h24e63a9_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.15.0 py36h87b8279_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.15.0 py37h02d9ccd_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.15.0 py38he918c71_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.15.0 py39ha39b057_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.16.0 py36h24e63a9_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.16.0 py36h87b8279_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.16.0 py37h02d9ccd_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.16.0 py38he918c71_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.16.0 py39ha39b057_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.17.0 py36h24e63a9_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.17.0 py36h24e63a9_1 conda-forge \n",
"mlflow 1.17.0 py36h87b8279_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.17.0 py36h87b8279_1 conda-forge \n",
"mlflow 1.17.0 py37h02d9ccd_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.17.0 py37h02d9ccd_1 conda-forge \n",
"mlflow 1.17.0 py38he918c71_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.17.0 py38he918c71_1 conda-forge \n",
"mlflow 1.17.0 py39ha39b057_0 conda-forge \n",
"mlflow 1.17.0 py39ha39b057_1 conda-forge \n",
"\n",
"Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.\n"
]
}
],
"source": [
"conda search mlflow"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "7ab96758",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"\n",
"## Środowiska (Environments)\n",
"- Podstawową funkcjonalnością, którą zapewnia conda są izolowane środowiska\n",
"- Nie zapewniają one takiego stopnia izolacji co np. Docker, ale ma to swoje zalety\n",
"- Środowisko to tak naprawdę katalog zawierający zbiór bibliotek, plików wykonywalnych i innych zależności\n",
"- Środowiska mogą zawierać różne wersje zarówno modułów Python jak i bibliotek systemowych, plików wykonywalnych (w tym samego Pythona)\n",
"- Domyślne środowisko nazywa się `base`. Nie powinniśmy go modyfikować a raczej tworzyć nowe środowisko dla każdego zastosowania"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "5c57462d",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"Wyświetlanie listy środowisk:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 12,
"id": "638002cd",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"# conda environments:\n",
"#\n",
" /home/tomek/anaconda3\n",
"base * /home/tomek/miniconda3\n",
"mlflow-004410b12f95e2e00831a0ba11ee1bfdc29d6f9d /home/tomek/miniconda3/envs/mlflow-004410b12f95e2e00831a0ba11ee1bfdc29d6f9d\n",
"mlflow-503f0c7520a32f054a9d168bd099584a9439de9d /home/tomek/miniconda3/envs/mlflow-503f0c7520a32f054a9d168bd099584a9439de9d\n",
"mlflow-5987e03d4dbaa5faa1a697bb113be9b9bdc39b29 /home/tomek/miniconda3/envs/mlflow-5987e03d4dbaa5faa1a697bb113be9b9bdc39b29\n",
"\n",
"\n",
"Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.\n"
]
}
],
"source": [
"conda info --envs"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "e7e40897",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"### Tworzenie środowiska\n",
"Środowisko można utworzyć i skonfigurować interaktywnie, lub z pliku `*.yml`"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 14,
"id": "0373de68",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"Collecting package metadata (current_repodata.json): done\n",
"Solving environment: done\n",
"\n",
"## Package Plan ##\n",
"\n",
" environment location: /home/tomek/miniconda3/envs/hello_env\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"Preparing transaction: done\n",
"Verifying transaction: done\n",
"Executing transaction: done\n",
"#\n",
"# To activate this environment, use\n",
"#\n",
"# $ conda activate hello_env\n",
"#\n",
"# To deactivate an active environment, use\n",
"#\n",
"# $ conda deactivate\n",
"\n",
"\n",
"Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.\n"
]
}
],
"source": [
"conda create --name hello_env -y"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "c8688ba6",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"### Aktywacja środowiska\n",
" - Żeby zmodyfikować środowisko albo zacząć z niego korzystać, musimy je aktywować.\n",
" - Aktywacja środowiska polega tak naprawdę na zmianie zmiennych środowiskowych, które mówią programom gdzie szukać ładowanych przez nie bibliotek i plików wykonywalnych, takich jak `PATH`, `PYTHON_PATH` itp.\n",
" - Po aktywowaniu środowiska w konsoli zobaczymy jego nazwę dopisaną na początku lini poleceń:"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "767f03e6",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"```\n",
"$ conda activate hello_env\n",
"(hello_env) tomek@tomek-asus:/home$ python3 --version\n",
"Python 3.8.5\n",
"```"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "245e64be",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"Domyślnie wersja pythona będzie taka sama jak systemowa.\n",
"Żeby deaktywować środowisko, używamy `conda deactivate`:"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "261f9aab",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"```\n",
"$ conda deactivate\n",
"python3 --version\n",
"Python 3.8.5\n",
"```"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "980c295c",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"### Modyfikowanie środowiska\n",
"Jeśli chcemy stworzyc środowisko z inną wersją niż systemowa:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"id": "ccaadc75",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"Collecting package metadata (current_repodata.json): done\n",
"Solving environment: done\n",
"\n",
"## Package Plan ##\n",
"\n",
" environment location: /home/tomek/miniconda3/envs/myenv\n",
"\n",
" added / updated specs:\n",
" - python=3.9\n",
"\n",
"\n",
"The following packages will be downloaded:\n",
"\n",
" package | build\n",
" ---------------------------|-----------------\n",
" ca-certificates-2023.01.10 | h06a4308_0 120 KB\n",
" libffi-3.4.2 | h6a678d5_6 136 KB\n",
" libgcc-ng-11.2.0 | h1234567_1 5.3 MB\n",
" libgomp-11.2.0 | h1234567_1 474 KB\n",
" libstdcxx-ng-11.2.0 | h1234567_1 4.7 MB\n",
" ncurses-6.4 | h6a678d5_0 914 KB\n",
" pip-23.0.1 | py39h06a4308_0 2.5 MB\n",
" python-3.9.16 | h7a1cb2a_2 25.1 MB\n",
" readline-8.2 | h5eee18b_0 357 KB\n",
" setuptools-66.0.0 | py39h06a4308_0 1.2 MB\n",
" sqlite-3.41.2 | h5eee18b_0 1.2 MB\n",
" tk-8.6.12 | h1ccaba5_0 3.0 MB\n",
" tzdata-2023c | h04d1e81_0 116 KB\n",
" wheel-0.38.4 | py39h06a4308_0 64 KB\n",
" xz-5.2.10 | h5eee18b_1 429 KB\n",
" zlib-1.2.13 | h5eee18b_0 103 KB\n",
" ------------------------------------------------------------\n",
" Total: 45.7 MB\n",
"\n",
"The following NEW packages will be INSTALLED:\n",
"\n",
" _libgcc_mutex pkgs/main/linux-64::_libgcc_mutex-0.1-main \n",
" _openmp_mutex pkgs/main/linux-64::_openmp_mutex-5.1-1_gnu \n",
" ca-certificates pkgs/main/linux-64::ca-certificates-2023.01.10-h06a4308_0 \n",
" ld_impl_linux-64 pkgs/main/linux-64::ld_impl_linux-64-2.38-h1181459_1 \n",
" libffi pkgs/main/linux-64::libffi-3.4.2-h6a678d5_6 \n",
" libgcc-ng pkgs/main/linux-64::libgcc-ng-11.2.0-h1234567_1 \n",
" libgomp pkgs/main/linux-64::libgomp-11.2.0-h1234567_1 \n",
" libstdcxx-ng pkgs/main/linux-64::libstdcxx-ng-11.2.0-h1234567_1 \n",
" ncurses pkgs/main/linux-64::ncurses-6.4-h6a678d5_0 \n",
" openssl pkgs/main/linux-64::openssl-1.1.1t-h7f8727e_0 \n",
" pip pkgs/main/linux-64::pip-23.0.1-py39h06a4308_0 \n",
" python pkgs/main/linux-64::python-3.9.16-h7a1cb2a_2 \n",
" readline pkgs/main/linux-64::readline-8.2-h5eee18b_0 \n",
" setuptools pkgs/main/linux-64::setuptools-66.0.0-py39h06a4308_0 \n",
" sqlite pkgs/main/linux-64::sqlite-3.41.2-h5eee18b_0 \n",
" tk pkgs/main/linux-64::tk-8.6.12-h1ccaba5_0 \n",
" tzdata pkgs/main/noarch::tzdata-2023c-h04d1e81_0 \n",
" wheel pkgs/main/linux-64::wheel-0.38.4-py39h06a4308_0 \n",
" xz pkgs/main/linux-64::xz-5.2.10-h5eee18b_1 \n",
" zlib pkgs/main/linux-64::zlib-1.2.13-h5eee18b_0 \n",
"\n",
"\n",
"\n",
"Downloading and Extracting Packages\n",
"tzdata-2023c | 116 KB | | 0% \n",
"libgcc-ng-11.2.0 | 5.3 MB | | 0% \u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | | 0% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"setuptools-66.0.0 | 1.2 MB | | 0% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"readline-8.2 | 357 KB | | 0% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | | 0% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"ca-certificates-2023 | 120 KB | | 0% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"xz-5.2.10 | 429 KB | | 0% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libffi-3.4.2 | 136 KB | | 0% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"ncurses-6.4 | 914 KB | | 0% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"wheel-0.38.4 | 64 KB | | 0% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"zlib-1.2.13 | 103 KB | | 0% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"sqlite-3.41.2 | 1.2 MB | | 0% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"tk-8.6.12 | 3.0 MB | | 0% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libgomp-11.2.0 | 474 KB | | 0% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"tzdata-2023c | 116 KB | #####1 | 14% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | | 0% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"setuptools-66.0.0 | 1.2 MB | 4 | 1% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"libgcc-ng-11.2.0 | 5.3 MB | 1 | 0% \u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"tzdata-2023c | 116 KB | ###############3 | 42% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | | 0% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"setuptools-66.0.0 | 1.2 MB | #4 | 4% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"libgcc-ng-11.2.0 | 5.3 MB | 3 | 1% \u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"tzdata-2023c | 116 KB | ##############################7 | 83% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | 1 | 0% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"setuptools-66.0.0 | 1.2 MB | ##4 | 7% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"libgcc-ng-11.2.0 | 5.3 MB | 5 | 1% \u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"readline-8.2 | 357 KB | ########2 | 22% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | 1 | 0% \u001b[A\u001b[A\n",
"libgcc-ng-11.2.0 | 5.3 MB | 6 | 2% \u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | 1 | 0% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"tzdata-2023c | 116 KB | ##################################### | 100% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"libgcc-ng-11.2.0 | 5.3 MB | 9 | 3% \u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"readline-8.2 | 357 KB | #############2 | 36% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | 3 | 1% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | 2 | 1% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"setuptools-66.0.0 | 1.2 MB | #####4 | 15% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"libgcc-ng-11.2.0 | 5.3 MB | #1 | 3% \u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"readline-8.2 | 357 KB | ##################2 | 49% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | 2 | 1% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | 7 | 2% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | 3 | 1% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | 8 | 2% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"libgcc-ng-11.2.0 | 5.3 MB | #4 | 4% \u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | 3 | 1% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"setuptools-66.0.0 | 1.2 MB | ######9 | 19% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"setuptools-66.0.0 | 1.2 MB | #######3 | 20% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"readline-8.2 | 357 KB | #######################2 | 63% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | 9 | 3% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | #1 | 3% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | 3 | 1% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | #2 | 3% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | 4 | 1% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n"
]
},
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"python-3.9.16 | 25.1 MB | 4 | 1% \u001b[A\u001b[A\n",
"libgcc-ng-11.2.0 | 5.3 MB | #5 | 4% \u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | #3 | 4% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"readline-8.2 | 357 KB | ##########################5 | 72% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | #4 | 4% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"readline-8.2 | 357 KB | #############################8 | 81% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"setuptools-66.0.0 | 1.2 MB | ########8 | 24% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"setuptools-66.0.0 | 1.2 MB | #########3 | 25% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"libgcc-ng-11.2.0 | 5.3 MB | #8 | 5% \u001b[A\n",
"libgcc-ng-11.2.0 | 5.3 MB | #9 | 5% \u001b[A\n",
"libgcc-ng-11.2.0 | 5.3 MB | ## | 6% \u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | 4 | 1% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | 4 | 1% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"readline-8.2 | 357 KB | ###############################5 | 85% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | 5 | 1% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"setuptools-66.0.0 | 1.2 MB | #########8 | 27% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"setuptools-66.0.0 | 1.2 MB | ##########3 | 28% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | #7 | 5% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"readline-8.2 | 357 KB | ##################################8 | 94% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | 5 | 2% \u001b[A\u001b[A\n",
"libgcc-ng-11.2.0 | 5.3 MB | ##1 | 6% \u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"readline-8.2 | 357 KB | ##################################### | 100% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"readline-8.2 | 357 KB | ##################################### | 100% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | ## | 6% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | 6 | 2% \u001b[A\u001b[A\n",
"libgcc-ng-11.2.0 | 5.3 MB | ##8 | 8% \u001b[A\n",
"libgcc-ng-11.2.0 | 5.3 MB | ###1 | 8% \u001b[A\n",
"libgcc-ng-11.2.0 | 5.3 MB | ###2 | 9% \u001b[A\n",
"libgcc-ng-11.2.0 | 5.3 MB | ###3 | 9% \u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | 6 | 2% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | ##7 | 7% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | ### | 8% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | ###4 | 9% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | ###5 | 10% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"setuptools-66.0.0 | 1.2 MB | ###########3 | 31% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"ca-certificates-2023 | 120 KB | ####9 | 13% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | ###9 | 11% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | 6 | 2% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"ca-certificates-2023 | 120 KB | ##################################5 | 93% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"ca-certificates-2023 | 120 KB | ##################################### | 100% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | 7 | 2% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"setuptools-66.0.0 | 1.2 MB | #############3 | 36% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | #### | 11% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"setuptools-66.0.0 | 1.2 MB | #############8 | 37% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | 8 | 2% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"setuptools-66.0.0 | 1.2 MB | ##############2 | 39% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | 8 | 2% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"setuptools-66.0.0 | 1.2 MB | ##############7 | 40% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | ####1 | 11% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | 8 | 2% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"setuptools-66.0.0 | 1.2 MB | ###############7 | 43% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"xz-5.2.10 | 429 KB | #3 | 4% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | ####3 | 12% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"setuptools-66.0.0 | 1.2 MB | #################2 | 47% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"setuptools-66.0.0 | 1.2 MB | ####################2 | 55% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | ####5 | 12% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"xz-5.2.10 | 429 KB | ##7 | 7% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"setuptools-66.0.0 | 1.2 MB | ########################6 | 67% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | 8 | 2% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"setuptools-66.0.0 | 1.2 MB | #############################5 | 80% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"xz-5.2.10 | 429 KB | ####1 | 11% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | ####6 | 13% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"setuptools-66.0.0 | 1.2 MB | ##################################9 | 95% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libffi-3.4.2 | 136 KB | ####3 | 12% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"xz-5.2.10 | 429 KB | #####5 | 15% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | 9 | 2% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | ####8 | 13% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"ncurses-6.4 | 914 KB | 6 | 2% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | 9 | 3% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"xz-5.2.10 | 429 KB | ########2 | 22% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | ####9 | 13% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"setuptools-66.0.0 | 1.2 MB | ##################################### | 100% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | 9 | 3% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"ncurses-6.4 | 914 KB | ######################6 | 61% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"xz-5.2.10 | 429 KB | ############4 | 34% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | #####1 | 14% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libffi-3.4.2 | 136 KB | ##################################### | 100% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libffi-3.4.2 | 136 KB | ##################################### | 100% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | 9 | 3% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"xz-5.2.10 | 429 KB | ###############1 | 41% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | #####2 | 14% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"wheel-0.38.4 | 64 KB | #########3 | 25% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | # | 3% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | #####4 | 15% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"xz-5.2.10 | 429 KB | #################9 | 48% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n"
]
},
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"zlib-1.2.13 | 103 KB | #####7 | 15% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"sqlite-3.41.2 | 1.2 MB | 4 | 1% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"ncurses-6.4 | 914 KB | ##################################### | 100% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | # | 3% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"xz-5.2.10 | 429 KB | ###########################5 | 75% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"sqlite-3.41.2 | 1.2 MB | ####9 | 13% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"wheel-0.38.4 | 64 KB | ##################################### | 100% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"wheel-0.38.4 | 64 KB | ##################################### | 100% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | #####7 | 16% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | # | 3% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"sqlite-3.41.2 | 1.2 MB | #########8 | 27% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"xz-5.2.10 | 429 KB | ###############################7 | 86% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"zlib-1.2.13 | 103 KB | ##################################### | 100% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"zlib-1.2.13 | 103 KB | ##################################### | 100% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"sqlite-3.41.2 | 1.2 MB | ##############7 | 40% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | ###### | 16% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | #1 | 3% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"xz-5.2.10 | 429 KB | ###################################8 | 97% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"sqlite-3.41.2 | 1.2 MB | ###################7 | 53% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | ######1 | 17% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"sqlite-3.41.2 | 1.2 MB | ########################6 | 67% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | #1 | 3% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"xz-5.2.10 | 429 KB | ##################################### | 100% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"tk-8.6.12 | 3.0 MB | 1 | 1% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"sqlite-3.41.2 | 1.2 MB | #############################5 | 80% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"tk-8.6.12 | 3.0 MB | 5 | 2% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | ######4 | 17% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | #1 | 3% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"tk-8.6.12 | 3.0 MB | 9 | 3% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"sqlite-3.41.2 | 1.2 MB | ################################## | 92% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | #1 | 3% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | ######6 | 18% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"tk-8.6.12 | 3.0 MB | #5 | 4% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libgomp-11.2.0 | 474 KB | #2 | 3% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"sqlite-3.41.2 | 1.2 MB | ##################################### | 100% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | #1 | 3% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libgomp-11.2.0 | 474 KB | #############7 | 37% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | ######9 | 19% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"tk-8.6.12 | 3.0 MB | ##1 | 6% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libgomp-11.2.0 | 474 KB | ##########################2 | 71% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | #2 | 3% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"tk-8.6.12 | 3.0 MB | ##6 | 7% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | #######1 | 19% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | #2 | 3% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"pip-23.0.1 | 2.5 MB | 2 | 1% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"tk-8.6.12 | 3.0 MB | ###2 | 9% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | #######3 | 20% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libgomp-11.2.0 | 474 KB | ##################################### | 100% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"pip-23.0.1 | 2.5 MB | ##2 | 6% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | #2 | 3% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"tk-8.6.12 | 3.0 MB | ###8 | 10% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"pip-23.0.1 | 2.5 MB | ####5 | 12% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | #######6 | 21% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | #2 | 3% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"tk-8.6.12 | 3.0 MB | ####3 | 12% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"pip-23.0.1 | 2.5 MB | ######6 | 18% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | #3 | 4% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | #######8 | 21% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"tk-8.6.12 | 3.0 MB | ####9 | 13% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"pip-23.0.1 | 2.5 MB | ########6 | 23% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | #3 | 4% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | ########1 | 22% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"tk-8.6.12 | 3.0 MB | #####5 | 15% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"pip-23.0.1 | 2.5 MB | ##########7 | 29% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | ########3 | 23% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | #3 | 4% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"tk-8.6.12 | 3.0 MB | ######1 | 17% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"pip-23.0.1 | 2.5 MB | ############5 | 34% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | ########6 | 23% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | #4 | 4% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"pip-23.0.1 | 2.5 MB | ##############6 | 40% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n"
]
},
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"tk-8.6.12 | 3.0 MB | ######6 | 18% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | ########8 | 24% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"pip-23.0.1 | 2.5 MB | ################4 | 44% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"tk-8.6.12 | 3.0 MB | #######2 | 20% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | #4 | 4% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"pip-23.0.1 | 2.5 MB | ##################2 | 49% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | #########1 | 25% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"tk-8.6.12 | 3.0 MB | #######8 | 21% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"pip-23.0.1 | 2.5 MB | ####################1 | 54% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | #5 | 4% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | #########3 | 25% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"tk-8.6.12 | 3.0 MB | ########4 | 23% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | #########6 | 26% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | #5 | 4% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"pip-23.0.1 | 2.5 MB | #####################9 | 59% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"tk-8.6.12 | 3.0 MB | ########9 | 24% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"pip-23.0.1 | 2.5 MB | #######################7 | 64% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | #########8 | 27% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"tk-8.6.12 | 3.0 MB | #########5 | 26% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | #6 | 4% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | ##########1 | 27% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"tk-8.6.12 | 3.0 MB | ##########1 | 27% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | #6 | 4% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"pip-23.0.1 | 2.5 MB | #########################6 | 69% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | ##########3 | 28% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"pip-23.0.1 | 2.5 MB | ###########################6 | 75% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"tk-8.6.12 | 3.0 MB | ##########6 | 29% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | #7 | 5% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | ##########5 | 29% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"pip-23.0.1 | 2.5 MB | #############################2 | 79% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"tk-8.6.12 | 3.0 MB | ###########2 | 30% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | ##########8 | 29% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | #7 | 5% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"pip-23.0.1 | 2.5 MB | ##############################8 | 83% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"tk-8.6.12 | 3.0 MB | ############ | 33% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"pip-23.0.1 | 2.5 MB | ################################4 | 88% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | ###########2 | 30% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | #7 | 5% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"tk-8.6.12 | 3.0 MB | ############6 | 34% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"pip-23.0.1 | 2.5 MB | ################################## | 92% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | ###########4 | 31% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"tk-8.6.12 | 3.0 MB | #############3 | 36% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | #8 | 5% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"pip-23.0.1 | 2.5 MB | ###################################6 | 96% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"tk-8.6.12 | 3.0 MB | ##############1 | 38% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | #8 | 5% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | ###########8 | 32% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | ############1 | 33% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"tk-8.6.12 | 3.0 MB | ###############2 | 41% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | #9 | 5% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | ############5 | 34% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"pip-23.0.1 | 2.5 MB | ##################################### | 100% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | #############1 | 36% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"tk-8.6.12 | 3.0 MB | ##################3 | 50% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | ## | 6% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | #############6 | 37% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"tk-8.6.12 | 3.0 MB | ###################8 | 54% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | ##1 | 6% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | ##############1 | 38% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"tk-8.6.12 | 3.0 MB | #####################2 | 57% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | ##2 | 6% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | ##############7 | 40% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | ##3 | 6% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"tk-8.6.12 | 3.0 MB | ######################5 | 61% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | ##3 | 6% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | ###############4 | 42% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"tk-8.6.12 | 3.0 MB | #######################8 | 65% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | ###############8 | 43% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | ##4 | 7% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"tk-8.6.12 | 3.0 MB | #########################2 | 68% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | ################3 | 44% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | ##5 | 7% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n"
]
},
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"tk-8.6.12 | 3.0 MB | ##########################5 | 72% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | ################8 | 46% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | ##6 | 7% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"tk-8.6.12 | 3.0 MB | ###########################7 | 75% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | #################3 | 47% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | ##7 | 7% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"tk-8.6.12 | 3.0 MB | ############################8 | 78% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | #################8 | 48% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | ##8 | 8% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"tk-8.6.12 | 3.0 MB | #############################8 | 81% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | ##################3 | 50% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | ##9 | 8% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"tk-8.6.12 | 3.0 MB | ##############################7 | 83% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | ### | 8% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | ##################8 | 51% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"tk-8.6.12 | 3.0 MB | ###############################7 | 86% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | ###1 | 8% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | ###################3 | 52% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"tk-8.6.12 | 3.0 MB | ################################8 | 89% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | ###2 | 9% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | ###################8 | 54% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"tk-8.6.12 | 3.0 MB | ##################################3 | 93% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | ###3 | 9% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | ####################3 | 55% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"tk-8.6.12 | 3.0 MB | ###################################5 | 96% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | ###4 | 9% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | ####################8 | 56% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"tk-8.6.12 | 3.0 MB | ####################################6 | 99% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | ###5 | 9% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | #####################4 | 58% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | ###5 | 10% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | ###################### | 60% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"tk-8.6.12 | 3.0 MB | ##################################### | 100% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | ###8 | 10% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | ######################7 | 62% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | ###9 | 11% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | #######################6 | 64% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | ####1 | 11% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | ########################5 | 66% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | ####2 | 12% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | #########################3 | 69% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | ####4 | 12% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | ##########################2 | 71% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | ####6 | 12% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | ##########################9 | 73% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | ####7 | 13% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | ###########################7 | 75% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | ####9 | 13% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | ############################4 | 77% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | ##### | 14% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | #############################2 | 79% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | #####2 | 14% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | #############################9 | 81% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | #####3 | 14% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | ##############################6 | 83% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | #####4 | 15% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | ###############################4 | 85% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | #####6 | 15% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | ################################1 | 87% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"libgcc-ng-11.2.0 | 5.3 MB | ###4 | 9% \u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | #####7 | 16% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | ################################# | 89% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"libgcc-ng-11.2.0 | 5.3 MB | ###5 | 10% \u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | #####9 | 16% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | ######1 | 17% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | ######2 | 17% \u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB | #################################7 | 91% \u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\u001b[A\n",
"\n",
"python-3.9.16 | 25.1 MB | ######3 | 17% \u001b[A\u001b[A\n",